La Llei d’informació no financera i diversitat

Amb l’aprovació de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, es transposa a l’estat espanyol la Directiva 2014/95/UE del Parlament europeu i del Consell, de 22 de d’octubre de 2014, que regula la divulgació d’informació no financera i sobre diversitat per part de determinades grans empreses i grups de societats, així com informació anual de govern corporatiu.

La Llei, que va entrar en vigor el passat 30 de desembre de 2018, modifica el Codi de comerç, el text refós de la Llei de societats de capital així com la Llei d’auditoria de comptes, i té com a objectius identificar riscos per millorar la sostenibilitat i augmentar la confiança dels inversors, els consumidors i la societat en general, així com millorar la transparència, facilitant la comprensió de l’organització empresarial i dels negocis de l’empresa que es tracti.

La norma aprovada, amb la finalitat de millorar la coherència i la comparabilitat de la informació no financera a divulgar, determina les empreses i grups de societats que estan obligats a difondre la informació no financera, i defineix el seu contingut en relació a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i suborn.

A quines entitats afecta la Llei?

La Llei afecta únicament a les societats de capital  (societats anònimes, de responsabilitat limitada i les societats comanditàries per accions) i els grups de societats d’acord amb la regulació del Codi de comerç, quan concorrin alguns dels requisits següents:

  • Que el nombre mig de treballadors de la societat o del grup durant l’any superin els 500.
  • Que tinguin la consideració d’entitats d’interès públic.
  • Que durant dos exercicis consecutius, la societat o el grup consolidat, reuneixin a la data de tancament de cascun d’ells, almenys dos de les següents circumstàncies:
    • Que el total de les partides de l’actiu superi els 20 milions d’euros
    • Que l’import net de la xifra de negocis superi els 40 milions d’euros
    • Que el nombre mitjà de treballadors sigui superior a 250+
Quina informació ha de contenir l’estat d’informació no financera?

Les societats obligades han d’incloure la informació no financera regulada a la Llei en l’informe de gestió, individual,o consolidat, que  ha d’acompanyar als comptes anuals, i que comprendrà informació de l’impacte de la seva activitat respecte, al menys, a qüestions mediambientals i socials, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal, incloses les mesures que, en el seu cas, s’hagin adoptat per afavorir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, la no discriminació de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal.

La societat, o el grup consolidat, podran optar per acomplir amb l’obligació elaborant un informe separat amb el contingut de l’estat d’informació no financera que tot s’indica.

L’estat d’informació no financera inclourà:

a) Una breu descripció del model de negoci: entorn empresarial, organització i estructura, mercats en els que opera, objectius i estratègies, i els principals factors i tendències que puguin afectar la seva futura evolució.

b) Una descripció de les polítiques que aplica en relació als aspectes indicats en la lletra a) anterior, que inclourà els procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, avaluació, prevenció i atenuació dels riscos i impactes significatius i de verificació i control, incloent les mesures adoptades.

c) El resultat d’aquestes polítiques, incloent indicadors clau de resultats no financers que permetin el seguiment i avaluació dels progressos i que afavoreixin la comparabilitat entre societats i sectors, d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència utilitzar per a cada matèria.

d) Els principals riscos relacionats amb aquestes qüestions vinculats amb les activitats de la societat o grup de societats.

La societat o el grup consolidat haurà d’incloure en l’informe de gestió informació significativa sobre les següents qüestions:

1. Qüestions mediambientals

Informació detallada sobre contaminació, economia circular i prevenció i gestió de residus, ús sostenible dels recursos naturals, canvi climàtic, protecció de la biodiversitat.

2. Qüestions socials i relatives al personal

Ocupació, organització del treball, salut i seguretat en el treball, relacions socials, formació, accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, mesures per promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.

3. Respecte dels drets humans

Procediments de diligència deguda en matèria de drets humans, prevenció de riscos de vulneració de drets humans, mesures per mitigar, gestionar i reparar possibles abusos comesos.

4. Lluita contra la corrupció i el suborn

Mesures adoptades per prevenir la corrupció i el suborn, mesures per lluitar contra el blanqueig de capitals, aportacions a fundacions i entitats sense afany de lucre.

5. Informació sobre la societat

Compromisos amb el desenvolupament disponible, subcontractació i proveïdors, consumidors, informació fiscal dels beneficis obtinguts país per país, els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes.

Aquesta informació haurà de basar-se en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o internacionals, i l’auditor de la societat o grup consolidat, haurà de verificar la seva inclusió, o bé com a part integrant de l’informe de gestió, o bé que la mateixa s’ha incorporat com a informe separat

A partir de quin exercici cal incloure l’estat d’informació no financera?

El primer exercici en el que les societats o grup consolidat que hi estiguin obligats hauran d’incloure la informació no financera és el que iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018.

A efectes de determinar-ne l’obligació, els dos exercicis comptables seran el que s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2018 i l’immediat anterior.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies