Mesures fiscals previstes en el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2023

El passat 6 d’octubre es va presentar a les Corts generals de l’Estat el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2023. En el present article es recullen les principals modificacions previstes en l’àmbit tributari i, de les que destaquen, les relatives a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • S’augmenta de 16.825 euros a 19.747,50 euros, el llindar a partir del qual resulta aplicable la reducció per rendiments del treball, així com l’import màxim de la deducció que passa de 5.565 euros a 6.498 euros.
 • Passa de 14.000 euros a 15.000 euros l’import mínim a partir del qual tenen obligació de declarar els perceptors de rendiments del treball, amb més d’un pagador.
 • S’introdueix el tipus de retenció reduït del 7%, per les rendes procedents de rendiments del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques amb cessió del dret d’explotació, així com pels  rendiments procedents de propietat intel·lectual, qualsevol que sigui la seva qualificació, sempre que compleixin els requisits següents:
  • Que el rendiment íntegre d’aquestes activitats en l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 euros.
  • I que representi més del 75% del total dels rendiments íntegres derivats d’activitats econòmiques (empresarials, professionals o artístiques) i del treball obtingut en l’exercici immediatament anterior.
 • Treballadors autònoms econòmicament dependents

S’incrementa tant el llindar a partir del qual resulta aplicable la reducció addicional que passa dels 14.450 euros als 19.747,5 euros del rendiment net, com l’import de la reducció màxima, que passa a 6.498 euros (3.700 euros en l’exercici actual).

 • Per a l’exercici 2023, el percentatge de deducció pel concepte de despeses de difícil justificació en la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques pels contribuents en Estimació directa simplificada s’eleva del 5% al 7%.
 • Empresaris en Estimació objectiva per a la determinació del rendiment net:
  • Es prorroga per al període impositiu 2023 els límits quantitatius per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva del rendiment de l’activitat empresarial, així com per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • S’incrementa la tributació de les rendes de l’estalvi per als trams més elevats de  l’escala de gravamen., passant del 26% al 27% la tributació per les rendes entre 100 i 200 milers d’euros, i incorporant un nou tram per als rendiments superiors als 300.000 euros, amb un tipus del 28%:

Impost sobre Societats
 • S’introdueix, a partir de l’1 de gener de 2023, un tipus impositiu reduït del 23% per a les entitats amb un import net de la xifra de negoci en l’exercici anterior inferior al milió d’euros.

Aquest tipus de gravamen reduït no serà d’aplicació a les entitats que tinguin la consideració de societats patrimonials.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • S’introdueixen algunes modificacions i nous epígrafs en el quadre de tarifes de l’IAE.
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • El projecte de Llei incorpora diverses modificacions en el marc regulador de l’impost (Llei 37/1992, de 28 de desembre) per tal de garantir la neutralitat, així com evitar situacions de doble imposició, o distorsions en la competència que poguessin originar-se a conseqüència de les regles referents al lloc de realització de determinades prestacions de serveis.
 • S’estableix la tributació al 4% d’IVA als lliuraments de compreses, tampons, protegeslips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals (actualment al 10%).
 • Modificació de la base imposable en els supòsits d’impagament.

Es modifiquen els requisits exigits per poder modificar la base imposable a conseqüència d’impagaments:

  • Es redueix l’import mínim a partir del que és possible modificar la base imposable, que passa de 300 euros a 50 euros.
  • Es permet aplicar la modificació de la base imposable quan s’acrediti que s’ha reclamat el cobrament a través de qualsevol mitja fefaent (burofax). Actualment, l’acreditació només podia fer-se per requeriment notarial.
  • S’amplia de 3 a 6 mesos el termini de temps transcorregut des de la finalització del període de 6 mesos o 1 any de la meritació de l’impost repercutit per a l’emissió de la factura rectificativa
Règim fiscal del mecenatge
 • S’actualitzen per a l’exercici 2023 les activitats que es consideraran prioritàries de  mecenatge., d’acord amb l’establert a l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Així mateix, s’inclouen nous esdeveniments als quals serà d’aplicació els beneficis fiscals regulats a l’article 27 de la Llei 49/2002, relatiu a programes de suport a esdeveniments d’excepcional interès públic.
Interès legal i interès de demora
 • Per a l’exercici 2023 s’estableix:
  • L’interès legal dels diner en el 3,25% (actualment: 3%)
  • L’interès de demora tributari en el 4,0625 (actualment: 3,75%)
Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
 • S’actualitza l’IPREM per a l’any 2023 d’acord amb el detall següent:
  • Diari:                20 euros (actualment: 19,30 euros)
  • Mensual:          600 euros (actualment: 579,02 euros)
  • Anual:               7.200 euros (actualment 6.948,02)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies