Mesures laborals per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en matèria d’ocupació

El darrer 7 de març de 2019, es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en matèria d’ocupació que va modificar entre altres aspectes de les relacions laborals,  la suspensió del contracte per filiació i la reducció de jornada per a la cura de lactant.

Suspensió del contracte de treball per filiació: les modificacions principals son:

 • Desapareixen les suspensions per “maternitat” i “paternitat” que són substituïdes per una nova situació; la de “naixement i cura de menor de dotze mesos”.
 • S’igualen la durada i distribució de la suspensió entre ambdós progenitors.
 • Passa a constituir un dret individual d’ambdós progenitors (adoptants o acollidors) i esdevé intransferible entre ells.

 1. En cas de naixement; el fet causant és el part i cura del menor de dotze mesos, es manté la durada del setze setmanes, i la distribució dels progenitors és la següent:
 • En el cas de la mare es manté el descans obligatori de les sis setmanes posteriors al part per motius de salut (puerperi). S’hi inclou que aquest períodes és “a jornada complerta”.
 • En el cas de l’altre progenitor aquest període de sis setmanes a jornada complerta també esdevé forçós a efectes de compliment de les obligacions de l’art. 68 del Codi civil espanyol.
 • Les 10 setmanes restants hauran de ser gaudides en períodes setmanals, continus o discontinus, fins que el fill compleixi dotze mesos.
 • La mare biològica pot avançar el gaudi d’aquest període fins a les quatre setmanes anteriors al part.
 • El corresponent període de suspensió haurà de ser comunicat a l’empresa amb una antelació de quinze dies.

No obstant, en el cas que ambdós progenitors treballin a la mateixa empresa, aquesta pot limitar-ne l’exercici conjunt si concorren causes objectives que ho justifiqui.

 1. En cas d’adopció, guarda per adopció i acolliment: s’aplica el mateix règim que el de naixement en relació a la durada, obligació conjunta de gaudir en les primeres sis setmanes, distribució posterior, règim de comunicacions a l’empresa i concurrència en la mateixa empresa dels progenitors.

Règim transitori:

Per bé que el RDL 6/2019 entrà en vigor el passat 8 de març, la norma preveu una aplicació gradual en funció de les següents situacions:

 • Naixement: a la mare s’aplica la nova regulació des de l’entrada en vigor.
 • Naixement: a l’altre progenitor:
  • Fins a 31/12/2019: vuit setmanes: les dues primeres s’han de gaudir de forma immediata al part, i la mare pot cedir-li quatres setmanes.
  • A partir d’01/01/2020: dotze setmanes: les quatre primeres s’han de gaudir de forma immediata al part i la mare pot cedir-li dues setmanes.
  • A partir d’01/01/2021: plena aplicació de la nova regulació.
 • Adopció, guarda amb finalitat d’adopció i acolliment:
  • Fins a 31/12/2019, ambdós progenitors tenen dret a sis setmanes immediates a l’acte administratiu o judicial de filiació, més dotze setmanes addicionals en l’any posterior a la filiació a distribuir entre els dos, i amb un màxim total de deu setmanes per a un d’ells.
  • A partir d’01/01/2020: ambdós progenitors: sis setmanes immediates a l’acte administratiu o judicial de filiació. Setze setmanes addicionals en l’any posterior a la filiació a distribuir entre ambdós, amb un màxim de deu setmanes per a un d’ells.
  • A partir d’01/01/2021: plena aplicació de la nova regulació.

En tots els casos, si un dels progenitors no té dret a la suspensió es traspassa a l’altre el gaudi de les setze setmanes íntegres, sense que s’apliqui el règim transitori del punt anterior.

Reducció de jornada per cura de fills lactant: es modifica el concepte de “lactància” i passa a ser reducció de jornada per “cura de fill lactant”, i s’introdueixen a la norma els canvis següents:

 • Dret al gaudir de la reducció de jornada per ambdós progenitors, sense possibilitat de transferir-lo.
 • L’empresa pot, en el cas que ambdós progenitors hi treballin, limitar-ne l’exercici conjunt si concorren causes justificatives.
 • Possibilitat d’ampliació a dotze mesos si ambdós progenitors redueixen la jornada (per bé que amb efectes sobre el salari a partir dels nous mesos “ordinaris”).
 • Nova prestació per “cura corresponsable” de fill lactant: es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d’acord amb el que es preveu en el paràgraf quart de l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, duguin a terme qualsevol dels progenitors, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant dels nou als dotze mesos d’edat.

La prestació consisteix en el cent per cent de la base reguladora per a contingències comunes en proporció a la reducció de jornada.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies