Modificacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, contingudes en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021

S’elimina el requisit que l’auditor de comptes verifiqui els requisits previstos en l’art. 32 de la LCSP relatius als mitjans propis, s’augmenten fins als 139.000 € i 60.000 € els límits per articular procediments oberts simplificats i simplificats sumaris (respectivament) en contractes de serveis i subministraments i s’afegeix nova causa d’exclusió d’aplicació de la Llei de contractes.

La Disposició final trenta-sisena del Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 estableix la modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida es modifica la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014 / 23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, de la següent manera:

1- Se suprimeix l’apartat 5 i es fa una nova redacció dels apartats 2 i 4 de l’article 32, que queden redactats com segueix:

a. 2.b. s’elimina: el compliment efectiu del requisit establert en la present lletra haurà de quedar reflectit en la Memòria integrant dels Comptes Anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria d’aquests comptes anuals de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

b. 4.b. s’elimina: el compliment del requisit establert en la present lletra haurà de quedar reflectit en la Memòria integrant dels Comptes Anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec, i, en conseqüència, ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria d’aquests comptes anuals de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

c. 5 s’elimina: l’incompliment sobrevingut de qualsevol dels requisits que estableixen els apartats 2 o 4, segons correspongui en cada cas, comportarà la pèrdua de la condició de mitjà propi personificat i, en conseqüència, la impossibilitat de seguir efectuant encàrrecs a la persona jurídica afectada; sense perjudici de la conclusió dels encàrrecs que estiguessin en fase d’execució.

2- Es fa una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 33, que queda redactat així:

a. S’elimina el segon apartat de la lletra C de l’article 33 que diu: el compliment efectiu del requisit establert en la present lletra haurà de quedar reflectit en la Memòria integrant dels Comptes Anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en conseqüència, ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria d’aquests comptes anuals de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

3- Es fa una nova redacció la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 159, que resta redactada de la següent manera:

«Article 159. Procediment obert simplificat.

[…]

a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a les quantitats establertes en els articles 21.1, lletra a) (i 22.1, lletra a) d’aquesta Llei, respectivament, o als seus corresponents actualitzacions.» (Passant de 100.000 € a 139.000 €)

4- Es fa una nova redacció al primer paràgraf de l’apartat 6 de l’article 159, que queda redactat així:

«6. En contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes de subministraments i de serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no serà d’aplicació aquest apartat, el procediment obert simplificat podrà seguir la tramitació següent:»(els subministraments i servei passen de 35.000 € a 60.000 €)

5- S’afegeix un apartat 6, nou, a l’article 321, amb la redacció següent: «Article 321. Adjudicació de contractes de les entitats de sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors.

[…]

6- Estaran exclosos de l’aplicació d’aquesta Llei els contractes entre dues societats mercantils pertanyents al sector públic que no tinguin el caràcter de poder adjudicador, sempre que es compleixin totes i cadascuna de les següents condicions:

a) Que la societat contractant ostenti de manera directa o indirecta la totalitat del capital social del contractista o viceversa, o que una tercera societat, també del sector públic, que tampoc tingui el caràcter de poder adjudicador ostenti de manera directa o indirecta la titularitat del 100 per 100 del capital social de les dues primeres.

b) Que els contractes tinguin per objecte l’adquisició de béns o la prestació de serveis que siguin necessaris per a la realització de l’activitat mercantil pròpia de l’objecte social de l’entitat contractant.

c) Que els contractes no distorsionin la lliure competència en el mercat. A l’efecte del que estableix el paràgraf anterior el Departament ministerial o organisme a què correspongui la tutela de la societat contractant sol·licitarà un informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència o, si escau, de l’autoritat de competència autonòmica corresponent que analitzi els contractes concrets o categories generals de contractes de similars característiques que les societats prevegin subscriure. L’informe serà evacuat en el termini màxim de vint dies hàbils. »

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies