Nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Amb la creixent preocupació pel medi ambient i les conseqüències de l’efecte d’hivernacle i amb la finalitat de fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables, així com el foment del reciclat dels residus plàstics contribuint a la circularitat d’aquest material, a partir del pròxim 1 de gener de 2023 entra en vigor el nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzablesLlei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular

Les característiques principals de l’Impost són les següents:

Definició

L’impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització en territori espanyol d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies.

Tal com s’indica a l’article 2 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i terres contaminats per a una economia circular, el concepte d’envàs és l’establert a l’article 2.1 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i el concepte de plàstic es troba regulat a l’article 3.5 del Reglament (CE) número 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006.

Àmbit objectiu

S’inclouen en l’àmbit objectiu d’aquest imposat els envasos no reutilitzables que continguin plàstic en la mesura que estiguin dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten buits com si es presenten prestant la funció per a la qual van ser dissenyats.

No té la consideració d’envàs, a efectes de l’impost, aquell que formant part integrant de la mercaderia, és necessari per contenir-la, sustentar-la o preservar-la durant tot el seu cicle de vida i es destina a ser utilitzat, consumit o eliminat conjuntament amb ella.

A més, s’inclouen els productes de plàstic semielaborats destinats a l’obtenció dels  envasos i els productes que continguin plàstic destinats a permetre el seu tancament, comercialització o presentació.

S’entén per productes semielaborats aquells obtinguts a partir de matèries primeres que han estat sotmeses a una o més operacions de transformació i que requereixen una o diverses operacions de transformació posteriors per poder ser destinats a prestar la seva funció com envàs. Com a exemple, estan les preformes o les làmines de termoplàstic.

Àmbit territorial

L’impost s’aplicarà a tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims tributaris forals de concert i conveni econòmic en vigor, respectivament, als territoris del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra i del disposat als tractats i convenis internacionals la qual cosa hagin passat a formar parteix de l’ordenació interna.

Fet imposable

Està subjecta a l’impost la fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular de productes que formen part de l’àmbit objectiu:

  • És fabricació, l’elaboració de productes objecte de l’impost. No és fabricació l’elaboració d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic quan exclusivament es facin servir productes plàstics semielaborats per a la seva obtenció, productes que continguin plàstic destinats al seu tancament, comercialització o presentació o productes que no continguin plàstic.
  • És adquisició intracomunitària l’obtenció del poder de disposició de productes objecte de l’impost transportats o expedits amb origen des d’un altre estat membre de la Unió Europea i amb destinació a Península o les Balears. S’assimilen a l’adquisició intracomunitària els enviaments dels productes objecte de l’impost que, amb el referit origen i destinació, pugui realitzar un propietari per a si mateix.
  • És importació l’obtenció del poder de disposició de productes objecte de l’impost transportats o expedits des de territori no comprès a la Unió Europea amb destinació a Península, Balears quan doni lloc al despatx a lliure pràctica. Si la destinació és les Canàries, Ceuta o Melilla, es considera importació si els productes objecte de l’impost procedeixen d’un altre territori diferent de Península o les Balears i dona lloc, o hauria donat lloc, a un despatx a lliure pràctica.
  • Finalment, és tinença irregular la possessió, comercialització, transport o utilització en territori espanyol de productes objecte de l’impost sense acreditar la seva fabricació, importació, adquisició intracomunitària o adquisició en territori espanyol.
Meritació i contribuents

La meritació i els contribuents difereixen segons que el fet imposable produït sigui fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular de productes que formen part de l’àmbit objectiu:

  • En la fabricació és contribuent el fabricant i la meritació de l’impost es produeix amb el primer lliurament o posada a disposició, en territori espanyol, dels productes fabricats o amb el cobrament total o parcial del preu, si es realitzen pagaments anticipats al lliurament o posada a disposició dels productes fabricats.
  • En la importació és contribuent l’importador i la meritació de l’impost es produeix en el moment en què es meritin els drets d’importació conforme a la legislació duanera.
  • En l’adquisició intracomunitària és contribuent l’adquirent intracomunitari i la meritació de l’impost es produeix el dia 15 del mes següent al qual s’iniciï el transport o expedició amb destinació a l’adquirent o en el moment de l’expedició de la factura, si és anterior.
  • En la tinença irregular és contribuent qui els posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi i la meritació de l’impost es produeix en el moment de la introducció irregular i, de no conèixer-se, en el període de liquidació més antic no prescrit, tret de prova que correspon a un altre.
Base Imposable, tipus impositiu i quota

La base imposable de l’impost està constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, contingut als productes objecte de l’impost.

La quantitat de plàstic reciclat contingut als productes objecte de l’impost ha de ser certificada per entitat degudament acreditada per emetre la corresponent certificació.

La falsa o incorrecta certificació, constitueix una infracció tributària específica greu que se sanciona amb una multa pecuniària proporcional del 50% de la quota deixada d’ingressar i un mínim de 1.000 euros (percentatge que es podrà incrementar en un 25% en cas de comissió repetida).

De forma transitòria, durant els 12 mesos següents a l’aplicació de l’impost, l’1 de gener de 2023, també es podrà acreditar la quantitat de plàstic no reciclat contingut als productes objecte de l’impost mitjançant una declaració responsable firmada pel fabricant.

Amb relació a aquesta qüestió fer dues consideracions. En primer lloc, que quan el producte objecte de l’impost és compost de plàstic i altres materials, el producte només tributa pel plàstic no reciclat que conté. En segon lloc, que quan el producte objecte de l’impost pel qual ja s’hagués meritat l’impost s’incorporen altres elements de plàstic que passen a formar part d’aquest, el producte només tributa pel plàstic no reciclat contingut en els elements incorporats.

El tipus impositiu aplicable és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat contingut als productes objecte de l’impost.

Finalment, la quota íntegra resultarà d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu.

Els models d’autoliquidació estan pendents d’aprovació per Ordre Ministerial.

L’agència tributària ha creat, com ja ve sent habitual, una eina d’ajuda que pot consultar-ser en la seva pàgina web: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/InformadorAduanasENR

Aquesta eina li ofereix informació general sobre els aspectes més destacats a tenir en compte del nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies