Nou impost sobre els actius no-productius de les persones jurídiques

El passat 12 de maig del 2017  va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l‘impost sobre els actius no-productius de les persones jurídiques (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7368/1610399.pdf)

En l’exposició de motius de la Llei s’indica que la creació d’aquest Impost es realitza amb l’objectiu de contribuir a la redistribució de la renda i incentivar l’ús productiu dels actius així com per reduir les pràctiques d’evasió i elusió fiscal incorporant patrimoni personal a estructures societàries. En aquest sentit, l’Impost té com a objecte gravar els béns no-productius situats a Catalunya que formin part de l’actiu de les persones jurídiques i entitats i no estiguin afectes a l’activitat econòmica de la pròpia empresa.

El fet imposable de l’Impost és la mera tinença dels següents actius no productius situats a Catalunya i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu:

  • Béns immobles
  • Vehicles de motor amb potència igual o superior a 200CV
  • Embarcacions de lleure
  • Aeronaus
  • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
  • Joies

La pròpia llei estipula en quins supòsits els actius esmentats es consideren no-productius a efectes de l’Impost:

  • Actius cedits gratuïtament als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells i que els destinen totalment o parcialment a l’ús privat.
  • Actius cedits onerosament als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones vinculades directament o indirectament que els destinen totalment o parcialment a l’ús privat, amb excepció que se’n pagui el preu de mercat o que treballin de manera efectiva a l’empresa rebent per això una retribució superior al preu de cessió.
  • Actius no afectats per cap activitat econòmica, amb excepció del béns no-productius amb un preu d’adquisició inferior a l’import dels beneficis no distribuïts el mateix any d’adquisició de l’actiu i els deu anys anteriors

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En qualsevol cas, el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil. Els béns immobles de les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic, fundacions i en general de les entitats sense ànim de lucre, estaran exempts sempre que es destinin de forma exclusiva a llurs finalitats pròpies no lucratives.

La base imposable de l’Impost està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius improductius valorats, en el cas dels immobles pel seu valor cadastral, i en la resta de béns pel valor de mercat en la data de meritació.

La quota íntegra de l’Impost es calcula per l’aplicació a la base liquidable d’uns tipus progressius situats entre el 0,21% i el tipus màxim del 2,75%.:

Base liquidable fins a (euros) Quota íntegra (euros) Resta base liquidable fins a (euros) Tipus aplicable (%)
0,00 0,00 167.129,45 0,210
167.129,45 350,97 167.129,43 0,315
334.252,88 877,41 334.246,87 0,525
668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945
1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365
2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785
5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205
10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750

Si bé la Llei va entrar en vigor el 13 de maig i l’impost es merita anualment l’1 de gener, per a l’exercici 2017 la llei determina una excepció i es meritarà el 30 de juny, si bé resta pendent la publicació del reglament que desenvolupi aspectes formals de l’Impost.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies