Nova eina de l’AEAT per determinar la localització dels serveis i lliurament de béns a efectes de l’IVA

Als efectes de l’Impost sobre el Valor Afegit, un dels articles que crea més confusions a l’hora de fer una interpretació correcta de la norma són els articles 69 i 70 de la Llei 37/1992 de l’IVA, que juntament amb les regulacions establertes a la Directiva Europea 2006/112/CE per harmonitzar la tributació dels estats membres, determinen la localització dels serveis i lliuraments de béns a efectes de l‘IVA.

En aquests articles es determina en quines condicions s’ha de donar la prestació de servei o el lliurament del bé per entendre’l localitzat en seu del prestador o en seu del destinatari, i poder així establir en quin estat tributaran.

La Regla General, contemplada a l’article 69, estableix les següents normes per localitzar els serveis:

Localització del Prestador Establert a Espanya (TAI) Establert en un altre Estat Membre (EM) Establert fora UE
Destinatari:

Empresari o
professional

B2B

Art. 69. Ú. 1

Establert al TAI Seu destinatari = Seu prestador Seu destinatari Seu destinatari
Establert en un altre EM Seu destinatari    
Establert en un altre EM Seu destinatari    
 
Destinatari:

No
empresari o
professional

B2C

Art. 69. Ú. 2
Art. 69. Dos

Establert al TAI Seu prestador = Seu destinatari Seu prestador Seu prestador
Establert en un altre EM, Canàries, Ceuta i Melilla Seu prestador    
Establert fora UE Excepció* = Seu destinatari    
(*) Per als serveis prestats a particulars establerts fora de la UE (excepte Canàries, Ceuta i Melilla), sempre i quan es tracti dels serveis recollits en les lletres a-l de l’article 69. Dos. de la Llei de l’IVA.

La Regla Especial, contemplada a l’article 70, és la que genera més dificultats a l’hora d’interpretar en quin estat s’entenen prestats els serveis. Atenent a la dificultat que es genera en l’aplicació de les esmentades regles, l’Agència Tributària ha posat a la disposició dels contribuents un nou servei d’ajuda consistent en una eina, que un cop definits determinats paràmetres, permet localitzar les operacions i, en conseqüència, definir la seva localització a efectes d’IVA.

Enllaç al localitzador.

Inicialment, aquesta eina d’ajuda permetia únicament localitzar les prestacions de serveis, però recentment ha estat millorada, i actualment permet localitzar tant les prestacions de serveis com els lliuraments de béns.

Seguidament, us posem uns exemples de com s’ha d’utilitzar aquesta eina, en la que en base a uns determinats paràmetres, permet localitzar l’operació en un estat, i en conseqüència, definir quina tributació tindrà.

EXEMPLE

LOCALITZADOR DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

Per localitzar on tributarà la prestació de serveis relacionats amb manifestacions culturals educatives realitzades per un empresari establert en un altre estat membre de la UE a un empresari establert a Espanya, s’han seleccionat les opcions corresponents en els desplegables i el resultat de la localització es mostra al final:

De quin servei es tracta?

Manifestacions culturals, educatives, esportives, científiques, recreatives, fires, exposicions i similars, inclosa l’activitat d’ensenyament presencial i a distància: Article 53 i 54.1 de la Directiva 2006/112/CE. Article 70.Ú.3º y 7º c) de la Llei 37/1992

Quin tipus de servei relacionat amb l’acte es presta?

Ensenyament, gestió, organització, producció, artistes, tècnics, transports i serveis accessoris a aquests.

Localització del prestador

Estat membre de la Unió Europa diferent d’Espanya.

Condició del client

Empresari o professional.

Localització del client

La Península o Illes Balears.

 

LOCALITZACIÓ DE L’OPERACIÓ

On està subjecta?

L’operació està subjecte en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol.  

Qui ha de declarar l’IVA meritat? En cas d’operació no subjecta o exempta, com es declara?

El client ha de declarar l’IVA meritat per inversió del subjecte passiu en les caselles 10 i 11 del model 303 (si està inclòs en el Règim simplificat de l’impost, en la casella 53), caselles 21 i 22 del model 322. Si està acollit al règim especial de recàrrec d’equivalència o d’agricultura, ramaderia i pesca, o bé realitza únicament operacions que no originin el dret a deducció de l’impost, haurà de declarar per inversió del subjecte passiu en el model 309.

Així mateix, el client haurà de tenir un número d’operador intracomunitari (NIF-IVA) i informar l’operació en el model 349, indicant el número d’operador intracomunitari (VAT).

La factura porta IVA?

La factura emesa no porta IVA. Haurà d’indicar la menció “inversió del subjecte passiu” (art. 226. 11. bis) de la Directiva 2006/112/CE).

Estaran exemptes d’IVA: l’ensenyament preescolar, escolar, universitari i de postgraus, la formació i reciclatge professional, realitzats per Entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l’exercici de les referides activitats, o bé, per persones físiques a títol particular (article 20. Ú. 9é i 10é de la Llei 37/1992).

 

LOCALITZADOR DE LLIURAMENT DE BÉNS

Per localitzar on tributarà el lliurament de béns que necessiten una instal·lació prèvia abans de la posada a disposició, on el proveïdor que està establert en un estat membre de la UE, transporta el bé des d’Espanya fins a un tercer estat membre de la UE diferent on es farà la instal·lació a un client empresari, s’han seleccionat les opcions corresponents en els desplegables i el resultat de la localització es mostra al final:

De quin servei es tracta?

Béns objecte d’instal·lació abans de la posada a disposició.

La instal·lació implica la immobilització dels béns?

Sí.

Els béns són objecte de transport?

Sí.

Lloc de partida dels béns que seran objecte d’instal·lació.

La península o Illes Balears.

Lloc on es troba la última instal·lació i muntatge.

Estat membre de la Unió Europea diferent d’Espanya.

Localització del proveïdor.

Un altre Estat membre de la Unió Europea diferent d’aquell on s’ultimi la instal·lació i muntatge, i d’Espanya.

Condició del client.

Empresari o professional

 

LOCALITZACIÓ DE L’OPERACIÓ

On està subjecta?

El lliurament del bé està subjecte en l’Estat membre on s’ultima la instal·lació i muntatge, segons els criteris recollits en la Directiva 2006/112/CE i la normativa nacional resultat de la transposició de la mateixa. La transferència de béns utilitzats en la realització de l’operació, efectuada des del territori d’aplicació de l’IVA espanyol, no determina la realització d’una adquisició intracomunitària en el referit Estat membre.

Qui ha de declarar l’IVA meritat? En cas d’operació no subjecta o exempta, com s’ha de declarar?

El client haurà de declarar l’IVA meritat en l’Estat membre on es localitzi l’operació, per “inversió del subjecte passiu”.

La factura porta IVA?

La factura emesa no porta IVA. Haurà d’indicar la menció “inversió del subjecte passiu” (art. 226. 11. bis) de la Directiva 2006/112/CE).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies