Nova modificació de la LCSP respecte dels contractes menors celebrats pel Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació

La contractació menor per a les entitats incloses en el sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació ha patit un nou i significatiu canvi legal.

Abans que transcorri un any des de l’entrada en vigor de la LCSP, ja són tres les modificacions d’aquesta norma i dues d’elles afecten al mateix precepte.

Com ja vam informar en un article previ,  la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, Llei 6/2018, de 3 de juliol, va introduir una modificació en la LCSP que afectava els organismes públics d’investigació: La disposició addicional cinquanta-quatrena (règim aplicable als contractes celebrats pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació) amb la finalitat de facilitar l’adjudicació directa d’aquestes entitats, incrementant els límits dels 15.000 euros (IVA exclòs) per als serveis i subministraments fins als 50.000 euros, sempre que no vagin destinats a serveis generals i d’infraestructures de l’òrgan de contractació.

A aquests efectes, s’entenen compresos entre els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, en els termes que estableix la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, les universitats públiques, els organismes públics d’investigació, fundacions, consorcis, agents d’execució de l’Administració General de l’Estat, els organismes i entitats de recerca similars als anteriors dependents d’altres administracions públiques, les fundacions de recerca Biomèdica i els centres, institucions i consorcis del sistema Nacional de Salut.

Ara una nova modificació normativa ha portat a modificar aquest límit no en el seu import sinó en la tramitació de l’expedient:

Es tracta de la disposició addicional 54a de la LCSP, que va ser incorporada a la LCSP per la Llei 6/2018, de 3 de juliol. Ara aquesta Disposició ha estat modificada pel Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i la Universitat.

Com a excepció al límit que preveu l’article 118 d’aquesta Llei, tindran en tot cas la consideració de contractes menors els contractes de subministrament o de serveis de valor estimat inferior o igual a 50.000 euros que se celebrin pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin destinats a serveis generals i d’infraestructura de l’òrgan de contractació.

La nova tramitació exigirà en aquests casos l’emissió d’un informe de l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte per tal d’evitar l’aplicació dels llindars aplicables als mateixos. Aquest informe no cal que en els contractes el pagament es verifiqui a través del sistema de bestretes de caixa fixa o un altre similar per fer pagaments menors, sempre que el valor estimat del contracte no excedeixi de 5.000 euros.

Malgrat les expectatives d’impuls d’aquesta modificació normativa per tal que es recollís que cada projecte d’investigació podria rebre 50.000 euros per cada menor, això no és el que diu finalment la norma que únicament afegeix la tramitació indicada al paràgraf anterior.

Pel que fa al concepte jurídic indeterminat de “serveis generals o infraestructures” del que no hi ha una definició legal, considerem oportú esmentar l’Informe 25/2018, de 15 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó on es conclou que:

I.- Perquè s’apliqui el llindar especial que estableix la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei de Contractes del Sector Públic han de concórrer simultàniament les següents condicions:

a) Ha de tractar-se de contractes menors de subministrament o serveis dels agents públics del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

b) Han de ser contractes menors de subministrament o serveis en l’àmbit de les funcions d’aquests agents, tal qual les concreta l’esmentada Llei 14/2011, centrades en la investigació, el desenvolupament experimental i la innovació.

c) Es referirà a totes aquelles despeses que no puguin considerar-se de “serveis generals i d’infraestructura” en el sentit assenyalat en aquest informe, és a dir, aquelles despeses que es trobin vinculats directament a la realització de la concreta activitat investigadora exclosos els d’índole organitzativa, estructural o financera, que haurien d’afrontar-igualment encara que l’activitat investigadora no tingués lloc, sense que puguin imputar-se com un cost més prorratejat sobre la mateixa.

II.- Els contractes relatius a despeses corresponents a “serveis generals i d’infraestructura”, igual que els relatius a funcions o activitats diferents de les assenyalades en la lletra b) anterior, tal com les de docència o assistencials, no estan inclosos en l’àmbit objectiu de la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei de Contractes del Sector Públic i, en conseqüència, regeix per a ells el llindar general de la Llei de Contractes del Sector Públic”.  

A qui afecta aquest límit i forma de tramitació? A les universitats públiques, els organismes públics d’investigació, fundacions, consorcis i altres agents d’execució de l’Administració General de l’Estat, els organismes i entitats de recerca similars als anteriors dependents d’altres administracions públiques, les fundacions de Recerca Biomèdica, i els centres, institucions i consorcis del Sistema Nacional de Salut.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies