Novetats quant a doctrina legal en matèria de contractació pública

A continuació s’exposa una recopilació de les més significatives novetats de doctrina legal de tribunals administratius de recursos contractuals en relació a la contractació pública.

  1. Resolució 354/2019, del Tribunal de Recursos Contractuals d’Andalusia

Nul·litat de criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor per falta de concreció.

El contracte objecte de Recurs versa sobre el “Servei d’auxiliars de menjador als centres docents públics amb menjador de gestió directa de la província de Màlaga. Curs 2019-2020 “.

L’empresa recurrent argumenta que els criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor tenen una redacció oberta, “de manera que en el mateix es valoraran, entre altres, les dades del menjador, cuina i pati de centre, desconeixent-se si en la posterior valoració de les ofertes es tindran en compte altres elements. A més, els plecs no esmenten quan i com es pot accedir a el centre per poder descriure aquests aspectes o dades “.

L’òrgan de contractació argumenta que gaudeix de discrecionalitat per a fixar els criteris i atribuir a cada un d’ells la ponderació que consideri més adequada en cada cas, i que els mateixos estan recollits de manera objectiva.

El Tribunal entén que, d’acord amb el contingut de l’article 67.4 de la Directiva 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, i en sintonia amb la reiterada doctrina dels diferents Òrgans de resolució de recursos contractuals, conforme a la qual l’objectivitat i imparcialitat en la valoració de les ofertes i el respecte a el principi d’igualtat de tracte entre licitadors exigeixen que els criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor necessitin i detallin els aspectes subjectes a avaluació i les pautes necessàries per a la seva ponderació, de manera que, suposant aquests criteris un marge de discrecionalitat tècnica per a l’òrgan avaluador de les ofertes, no poden atorgar a el mateix una llibertat de decisió il·limitada, havent d’afavorir la igualtat i transparència en la presentació i posterior valoració de les ofertes.

El recurs s’estima, donant la raó a la recurrent a l’entendre del tribunal que hi ha manca de concreció i una redacció massa oberta en què, al costat de l’alta puntuació atorgada (màx. 51 punts) sense prèvia definició de les pautes que se seguiran per la seva ponderació, augmenta irracionalment el marge de discrecionalitat de l’òrgan de contractació, el que provoca inseguretat jurídica en els licitadors a l’hora de preparar les seves ofertes.

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/resolucion_tarc/19/10/resolucion354.pdf

  1. Resolució n ° 274/2019, de 9 de desembre, de l’TACPCA Canàries

1) El límit temporal per efectuar el desistiment es situa en la formalització del contracte (art. 152 LCSP), no en la seva adjudicació (art. 155 TRLCSP).

2) Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, resulta imperativa la inclusió en els plecs de paràmetres objectius que permetin identificar quines ofertes es troben incurses en presumpció de ser anormals o desproporcionades (art. 149.2 LCSP); diferència substancial amb l’art. 152 TRLCSP que oferia un ampli marge a l’òrgan de contractació per a la seva inclusió, o no en els plecs, així com per a la seva determinació. En el mateix sentit, Res. TACRC n ° 1187/2018, així com JCCAE en expedient 119/18.

3) L’omissió en el plec dels paràmetres objectius que permetin identificar les ofertes presumptament anormals comporta una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte és causa d’anul·labilitat que motiva el desistiment acordat. Comparteix la postura defensada pel TACRC, entre altres, Res. N ° 644/2017 (s’admet desistir no només en supòsits de nul·litat, sinó també d’anul·labilitat, sempre que, per la seva naturalesa, no admetin esmena dins el curs de l’expedient de licitació).

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/tacp/TACP- 2019 / RES.-274-2019-REMC-173-2019.pdf

  1. Resolució 433/19, del Tribunal de Recursos Contractuals d’Andalusia

Si el PCAP no indica res sobre l’arrodoniment, l’òrgan de contractació en diverses ofertes amb baixa del 20,00002%, va arrodonir al 20% i es van considerar normals (límit temeritat més d’un 20%). Per això, s’estima recurs interposat al considerar que sí que incorrien en anormalitat.

Conclusió: millor fer referència a l’arrodoniment en els PCAP.

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/resolucion_tarc/20/01/Resolucion433.pdf

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies