Publicacions

2a edició dels Premis Codi Tipus

El 24 de maig va tenir  lloc a la Unió Catalana d’Hospitals la jornada de la 2a edició dels Premis Codi Tipus, que pretenen ser un modest reconeixement a les bones pràctiques i a les iniciatives que porten a terme les entitats del sector per promoure essencialment la cultura i el compliment de la protecció de dades. L’equip de Serveis Jurídics de Faura-Casas ha participat com a part del jurat que ha reconegut:

  • el 1r premi, a la iniciativa presentada per en Jaime Sánchez de Hermanas Hospitalarias amb el títol “Protección de datos personales en la gestión de proveedores: innovando para el futuro”,
  • el 2n premi, a la iniciativa presentada per Gemma Boix Arbós, Claudia Gómez Zaragoza, i Maurici Trilla Hernández de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts amb el títol “Càpsules informatives en protecció de dades i ciberseguretat”, i
  • el 3r premi, a la iniciativa presentada per Paula Martín del Clínic Barcelona amb el títol “Projecte de Governança de Dades en àmbit recerca”.

Felicitem els premiats, als finalistes, i a tots els participants, per les iniciatives que reflecteixen l’esforç, el compromís i el lideratge de les persones delegades de protecció de dades!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Consulta comptable a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOICAC 137)

En el recent BIOCAC 137 publicat el passat mes d’abril, es va incloure una resposta a una consulta sobre la cessió a títol gratuït d’un immoble a un ajuntament, per part d’una entitat mercantil que és mitjà propi del mateix ajuntament, per un període inferior a la vida útil de l’actiu i finalitzat el període l’ajuntament hauria de reintegrar l’actiu a l’entitat cedent.

La qüestió formulada és si l’entitat cedent pot aplicar de forma subsidiària el Pla General de Comptabilitat d’entitats sense afany de lucre, encara que aquest no correspongui al seu marc d’informació financera de referència, i registrar una despesa al compte de resultats en el moment de la formalització de cessió.

La resposta se sustenta en l’article 34.2 del codi de comerç, on s’estableix que la comptabilització de les operacions, atendrà la seva realitat econòmica i no només a la forma jurídica, de forma que, si la cessió del dret d’ús és de caràcter irrevocable i incondicional, per un període de temps superior a un any, l’operació s’haurà d’ajustar al que estableix la Norma de Registre i Valoració 18.2. del Pla General de Comptabilitat. Això implica que l’entitat mercantil que ha cedit a títol gratuït el dret d’ús de l’actiu haurà de registrar un compte compensatori de l’immobilitzat, amb una denominació específica, com per exemple “Cessions d’ús sense contraprestació” amb càrrec a un compte de reserves. Per determinar el valor en llibres del dret cedit, es podrà aplicar la proporció entre el valor raonable del dret d’ús cedit i el valor raonable total de l’actiu. En tot cas, s’haurà d’informar sobre la cessió d’ús a la memòria dels comptes anuals.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Efecte de les modificacions previstes en els Plecs sobre el Valor Estimat del Contracte

L’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que els contractes de les administracions públiques es podran modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 20 % del preu inicial.

Davant aquesta possibilitat, els Poders Adjudicadors disposen d’un ventall de possibilitats per a configurar l’estructura econòmica dels contractes subjectes a la LCSP, aplicant els criteris que a aquests efectes va establir la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en el seu Informe 2/2020, 27 de març, relatiu al càlcul del percentatge de modificació dels contractes i càlcul del valor estimat dels contractes en cas que els plecs de clàusules administratives particulars adverteixin de la possibilitat de modificar-los i s’hi prevegi la possibilitat de prorrogar-ne la durada.

Així, a tall d’exemple, s’analitzen diversos supòsits pel càlcul del valor estimat dels contractes amb el límit del 20 % del preu inicial, en funció de la durada d’aquests i la previsió o no de pròrrogues. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades publica la memòria de 2023

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat la memòria de l’any 2023. En el document es detallen les diferents campanyes de conscienciació, difusió, col·laboració i inspecció que s’han realitzat per part de l’AEPD, també hi ha un extracte dels informes, dictàmens, recomanacions, decisions vinculants , declaracions i procediments més rellevants de l’any 2023. Així mateix, s’ha publicat la Memòria de Responsabilitat Social 2023.

Segons les xifres de l’AEPD, aquest any 2023 s’han enregistrat  un 43% més de reclamacions que l’any anterior. Hi ha hagut un increment d’un 114% respecte a l’any 2022 de les reclamacions relacionades a la recepció de publicitat no desitjada. D’aquestes, la majoria fa referència a les trucades telefòniques comercials no desitjades. També es donen casos de recepció de publicitat a través d’SMS, l’obtenció de dades personals sense consentiment o la contractació fraudulenta.

Pel que fa als procediments sancionadors, l’àrea de videovigilància ha estat el grup d’activitat amb un major nombre de procediments resolts durant aquest any 2023. Entre d’altres, hi ha hagut el cas del procediment d’instal·lació d’una videocàmera dins de l’habitatge llogat a diferents inquilins o la col·locació d’una càmera de videovigilància en el hall d’un pis de lloguer per habitacions individuals d’estudiants.

[1]A continuació, en la imatge es pot observar quin ha estat el TOP 10 de procediments sancionadors més habituals segons els grups d’activitats: 

[1] Taula 13: Procediments sancionadors més freqüents de la Memòria 2013 AEPD memoria-aepd-2023.pdf

Dels procediments sancionadors no tots han acabat en sanció. Un 11% s’han resolt amb l’arxiu d’actuacions per part de l’AEPD.

La sanció més quantiosa de l’any 2023 correspon a un procediment del sector de les entitats financeres, en el que s’imposa a Caixabank, S.A. una sanció de 5 milions d’euros, per la infracció dels articles 5.1f), 25 i 32 del RGPD.

Per a més informació o consultar la Memòria de 2023 de l’AEPD completa, aquí.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Igualtat i no discriminació LGTBI a les empreses

Des del passat 2 de març de 2024, les empreses amb més de 50 treballadors han de disposar d’un protocol d’actuació per abordar situacions d’assetjament o violència dirigides a persones LGTBI, així com ajustar els Plans d’Igualtat en conseqüència.

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI va introduir disposicions específiques destinades a fomentar la igualtat i preveure la discriminació contra el col·lectiu LGTBI en l’àmbit  laboral, amb l’objectiu d’erradicar les situacions de discriminació, per assegurar que a Espanya es pugui viure l’orientació sexual, identitat sexual, expressió de gènere, les característiques sexuals i la diversitat familiar amb plena llibertat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Els llindars de sacietat: Tribunal Constitucional resol la controvèrsia en la seva Sentència 1786/2024, de 5 de març

Segons l’article 145.1 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’adjudicació dels s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, donant preponderància, sempre que sigui possible, als que facin referència a característiques de l’objecte del contracte que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les fórmules que estableixen els plecs.

Aquesta preponderància respon a la necessitat de limitar la discrecionalitat administrativa en l’adjudicació del contracte. A l’hora de dissenyar els plecs de condicions, els òrgans de contractació podran triar entre diverses fórmules per a la distribució de la puntuació entre els licitadors. Una de les qüestions més controvertides dels últims anys en la doctrina administrativa ha estat la validesa de les fórmules de valoració que es tradueixen en l’establiment dels anomenats “llindars de sacietat”. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Conferència sobre la Llei 2/2023, de protecció de l’informant: què ha passat des de la seva entrada en vigor de fa un any?

Èxit d’assistència en la “Conferència sobre la Llei 2/2023, de protecció de l’informant: què ha passat des de la seva entrada en vigor de fa un any? Perspectiva del compliance, laboral, penal i protecció de dades” que tingué lloc a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona el 13 de març. La Caterina Bartrons, gerent de Serveis Jurídics de Faura-Casas, hi participà com a ponent en representació de la secció de dret TIC, i analitzà les principals conseqüències de la seva aplicació i irregularitats freqüents des del vessant de la protecció de dades.

https://www.icab.es/ca/formacio/cursos/Conferencia-Llei-2-2023-de-proteccio-de-l39informant-que-ha-passat-des-de-la-seva-entrada-en-vigor-fa-1-any-Perspectiva-de-compliance-penal-laboral-i-proteccio-de-dades/

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

2a Sessió plenària Codi Tipus

El passat 6 de març, va tenir lloc a la Unió la segona sessió plenària de l’any amb les entitats adherides al Codi Tipus. La sessió va ser presentada per Josep Maria Bosch, assessor jurídic de la Unió, i dirigida per Cristina Gabarró dels Serveis Jurídics de Faura-Casas, també membre del Codi Tipus. En aquesta ocasió, es va abordar el tema dels tractaments de dades biomètriques, incidint especialment en els canvis de criteri de les autoritats de control i les restriccions en l’ús de la biometria en el control d’accés i el registre de jornada, així com en la signatura biomètrica en la documentació.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Acte homenatge al Dr. Andreu Mas Colell, organitzat pel Cercle de Salut

En un acte simbòlic organitzat pel Cercle de Salut, el passat dijous, 14 de març, el vicepresident de la institució, Josep Lluis Lafarga, va lliurar un reconeixement al professor Andreu Mas-Colell com a mostra de gratitud en nom de tot el sector de la salut. Aquest guardó es va concedir en reconeixement de la seva notable contribució a la investigació i innovació biomèdica del país. El moment va ser emotiu, amb el professor Mas-Colell expressant un profund agraïment per aquest gest. Des de Faura-Casas volem unir-nos a aquest merescut reconeixement!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Conferència: Contractació de serveis de salut basada en el valor: reptes i oportunitats

La Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya, de la qual  Maria Josep Arasa, soci de Faura-Casas, n’és la vicepresidenta, va organitzar el passat 28 de febrer la conferència “Contractació de serveis de salut basada en el valor: reptes i oportunitats”, on es va revisar el model i els indicadors actuals. Es va destacar la importància de contractar serveis que ofereixin atenció personalitzada i eficient, considerant la relació entre costos i resultats, i la necessitat de sinergies entre gestió financera sostenible, atenció de qualitat i despesa controlada. Ponents com Antonieta Torres, Manel Peiró i Jordi Varela van participar, amb Miquel Arrufat com a president de la Comissió i Montse Tomillero com a moderadora.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies