Obligació de consignar el Valor Estadístic en les declaracions d’Intrastat

Amb la nova Ordre HPF/36/2018, de 18 gener, per la que s’estableixen disposicions relatives al Sistema Intrastat, des de l’1 de març, entre les dades que han de consignar tots els operadors que han de presentar declaració, estan el valor de la mercaderia i el valor estadístic:

Valor de la mercaderia (casella 18)

El valor de la mercaderia no inclourà l’IVA ni l’import dels drets (impostos especials i altres) a què estigués subjecta l’operació, però s’hauran d’incloure les despeses accessòries com embalatges, transport, assegurança o comissions, amb independència de què hagin estat inclosos en la factura amb el valor de la mercaderia o s’hagin facturat independentment.

En el cost de transport s’inclouran, entre d’altres, aquells derivats del tractament dels béns transportats com els de refrigeració de mercaderies peribles, l’alimentació d’animals vius o el magatzematge temporal.

Si amb posterioritat a la presentació de la declaració es produeixen reemborsaments, descomptes, abonaments, rappels i similars, que no fossin coneguts en el moment en el que es va presentar la declaració, no procedirà la rectificació del valor declarat.

El valor s’ha d’expressar en euros amb dos decimals separats per coma, sense separadors de milers, i excepte en els supòsits d’operacions de reparacions i manteniment, no podrà ser zero.

El tipus de canvi a aplicar per al càlcul del valor, en el supòsit de que l’import facturat no sigui en euros, serà el que resulti de la normativa de l’IVA per a la determinació de la base imposable a efectes del referit impost.

En el supòsit de mercaderies que es retornin per ser defectuoses o danyades, es consignarà el valor original declarat en la introducció o expedició inicial.

Valor estadístic (Casella 19)

El valor estadístic es calcularà a partir del valor de la casella 18 (valor de la mercaderia), havent-se de consignar el valor en euros i inclourà, respecte a les despeses accessòries, com el transport i l’assegurança, la part que correspongui al trajecte des del punt de partida de la mercaderia fins al lloc de sortida (expedicions) o entrada (introduccions) del territori estadístic espanyol. Així en el cas de les expedicions, es consignarà el valor FOB (franco a bordo) i, en el cas de les introduccions, el valor CIF (cost, assegurança i flete).

El valor estadístic s’expressarà en euros, haurà de puntuar amb dos decimals separats amb coma, sense separador de milers. Aquest valor mai podrà ser zero, excepte en els casos dels moviments de béns reparats o per realitzar en ells operacions de manteniment i els moviments efectuats després de la realització de les referides operacions.

Exemples pràctics:

  • S’envia (expedició) una mercaderia a França per import de 4.000 euros essent les condicions de lliurament CIF fins al destí final, dels quals 400 euros corresponen a les despeses de transport i assegurança. El recorregut de la mercaderia entre el punt de partida i el punt d’arribada és de 1.200 km i la distància entre el punt de sortida a Espanya i la frontera espanyola és de 300km. Així doncs, per al càlcul del valor estadístic s’hauran d’imputar únicament les despeses de transport i assegurança fins la frontera espanyola (300/1200=25%). En conseqüència, el valor de mercaderia (casella 18) serà de 4.000 euros i el valor estadístic (casella 19) serà 3600 + 400*25% =3.700 euros.
  • Es rep (introducció) una mercaderia de França per valor de 5.000 euros essent les condicions de lliurament EXWORK factoria francesa. Així doncs, la factura no inclou despeses de transport i assegurança. La despesa de transport i assegurança fins el destí en Espanya és de 400 euros, la distància entre el punt de partida i el punt d’arribada del transport és de 1.200 km i la distància des del punt de partida i el punt d’entrada (frontera) a Espanya és de 900 km. Així doncs, s’han d’imputar únicament les despeses de transport i assegurança fins la frontera espanyola (900/1200=75%). Com la factura no inclou les despeses de transport i assegurança, s’han de sumar les despeses accessòries fins la frontera espanyola (el 75%). El valor de la mercaderia (casella 18) serà 5.000 euros i el valor estadístic (casella 19) serà 5.000 + 400*75% = 5.300 euros.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies