Personal de recerca en formació

El passat 16 de març va entrar en vigor el RD 103/2019, de 01 de març, el qual aprova el nou Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIF), pel qual es regulen les condicions de treball dels investigadors predoctorals i els Organismes Públics d’Investigació de l’Administració de l’Estat, els organismes d’Investigació d’altres administracions públiques i les universitats públiques perceptores de fons per a la contractació de personal investigador o per al desenvolupament de programes propis de R+D+I i les entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les entitats empresarials, sempre que siguin beneficiàries d’ajuts o subvencions públiques que tinguin com a objecte la contractació de personal investigador mitjançant la utilització del contracte a què es refereixi cada article, concedides en el marc de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia o de l’Estratègia Espanyola d’Innovació.

La novetat essencial respecte a l’anterior i derogat RD 63/2006, de 27 de gener, rau en l’eliminació de qualsevol període de beca, es procedirà a la contractació laboral dels investigadors des de l’inici de la seva carrera professional mitjançant el contracte predoctoral, conduent a l’elaboració i defensa de la seva tesi doctoral.

Anàlisi del RD 103/2019

L’article 1.2 del Reial Decret defineix la condició de personal investigador predoctoral en formació com “totes aquelles persones que estiguin en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari amb grau d’almenys 300 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) o màster universitari, o equivalent, que hagin estat admeses a un programa de doctorat l’objecte és, el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i l’establiment dels procediments i línies d’investigació per al desenvolupament de la tesi doctoral, i estiguin adscrites a les entitats esmentades a l’apartat anterior mitjançant la modalitat de contractació predoctoral descrita a l’article 21 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació”

La regulació del contracte predoctoral ve recollida en el Capítol I (arts. 3 a 10).

 • Objecte del contracte (Art.4). L’EPIF estableix que el personal investigador predoctoral en formació realitzarà tasques de recerca en un projecte específic i nou, a la vegada que realitzarà activitats per adquirir les competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctorat.

També podrà col·laborar en tasques docents fins a un màxim de 180 hores durant l’extensió del contracte predoctoral, sense que en cap cas es puguin superar les 60 hores anuals.

 • Forma del contracte. L’article 5 estableix que aquest contracte es realitzarà per escrit entre el personal investigador en formació, com a persona treballadora i l’entitat pública, com a empresa ocupadora. Entre els elements essencials que han de figurar està la identificació del projecte d’investigació, la durada i el lloc on es realitzaran les activitats; s’ha d’acompanyar d’escrit d’admissió al programa de doctorat expedit per la unitat responsable d’aquest programa, o per l’escola de doctorat o postgrau si s’escau.
 • Durada del contracte (Art.6). No podrà ser inferior a un any ni excedir de quatre anys. No obstant, quan el contracte s’hagués concertat per una durada inferior a quatre anys es podrà prorrogar successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir durada inferior a un any. No obstant això, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte podrà arribar a una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses. Per la seva banda, les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment i paternitat, suspendran el còmput de la durada del contracte.

Igualment el suspendran les situacions previstes en l’Estatut dels Treballadors, com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

 • Extinció (Art.9). El contracte predoctoral s’extingirà per l’arribada a terme o prèvia denúncia de qualsevol de les parts, així com per les restants causes que preveu l’article 49 de l’Estatut dels Treballadors. Per als contractes de durada superior a un any, la part que formuli la denúncia està obligada a notificar a l’altra la terminació del contracte amb una antelació mínima de quinze dies.
 • La consecució del títol universitari oficial de Doctorat posarà fi a l’etapa de formació del personal investigador predoctoral en formació i a partir d’aquest moment començarà l’etapa postdoctoral. L’obtenció del títol de Doctorat extingirà el contracte predoctoral, encara que no s’hagués esgotat la durada màxima d’aquest. A aquests efectes es considera que s’ha obtingut el títol de Doctorat en la data de l’acte de defensa i aprovació de la tesi doctoral.
 • Retribució (Art.7).
  1. La retribució d’aquest contracte no podrà ser inferior al 56 per 100 del salari fixat per a les categories equivalents en els convenis col·lectius del seu àmbit d’aplicació durant els dos primers anys, al 60 per 100 durant el tercer any, i al 75 per 100 durant el quart any. Tampoc podrà ser inferior al salari mínim interprofessional que s’estableixi cada any, segons l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors.
  2. Per a l’establiment de les retribucions anteriors es prendrà com a referència mínima la categoria corresponent al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida en el conveni únic de personal laboral de l’Administració General de l’Estat.
  3. L’aplicació de la quantitat anual resultant es podrà computar també al període total del contracte predoctoral de quatre anys.
 • Beneficis en la cotització (Disposició addicional única).

S’estableix una bonificació per a la celebració d’aquest tipus de contractes, consistent en una reducció del 30% de la quota empresarial de la de Seguretat Social per contingències comunes.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies