Impost sobre els actius no productius de les persones físiques

Arran de la publicació del Reial decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, s’ha regulat el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que es realitzarà de l’1 al 30 de juny de cada any.

Excepcionalment, per als períodes ja meritats (2017, 2018 i 2019), s’haurà de liquidar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019. La presentació es realitza de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Recordem, tal i com consta a la publicació del passat mes de maig de 2019, Modificacions en l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques derivades de la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de febrer, que es tracta d’un impost que grava determinats béns no productius (no associats a l’activitat econòmica) i alguns drets que recauen sobre aquests, els quals tenen com a titular les empreses, però en realitat es fan servir per activitats particulars.

És important recordar que el fet imposable es correspon amb la mera tinença dels següents actius no productius situats a Catalunya pel subjecte passiu (persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició) a la data de meritació de l’impost (1 de gener de cada any). Això és:

 • Béns immobles
 • Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200CV
 • Embarcacions de lleure
 • Aeronaus
 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric

Tindran la consideració de no productius en els següents casos:

 • Cessió gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones vinculades, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen total o parcialment a l’ús propi o aprofitament privat, amb excepció que el seu ús tingui la consideració de rendiment en espècie.
 • Cessió d’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones físiques vinculades a aquest, o entitats participades, per ser destinades total o parcialment a un ús privat, amb excepció que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat, treballin de forma efectiva a la societat i rebin per això una retribució de l’import superior al preu de cessió. Tenen la consideració d’actiu productiu els arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o persones vinculades, si es destinen a l’exercici d’una activitat econòmica.
 • No es troben afectes a cap activitat econòmica. En aquest cas, no es consideren béns no productius els que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin de l’exercici d’activitats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts en l’any de l’adquisició així com als deu anys anteriors.

La pròpia norma clarifica quan s’ha d’entendre que els béns es troben situats a Catalunya, en concret:

 • Béns immobles: quan es trobin situats al territori de Catalunya
 • Vehicles de motor, embarcacions, aeronaus, obres d’art, antiguitats i joies: quan la seva tinença correspongui als contribuents d’aquest impost

Un cop determinat els actius improductius objecte de l’impost, i la seva valoració (béns immobles d’acord amb el valor cadastral actualitzats a la LPGE i la resta de béns, en general, conforme al seu valor de mercat), s’haurà de determinar la base imposable objecte de tributació, constituïda per la suma dels valors de tots els actius improductius, els quals tributaran a un tipus impositiu progressiu comprès entre el 0,21% i el 2,75%.

Per últim, recordar que existeixen una sèrie d’exempcions a l’Impost, la relació de les quals es transcriu a continuació:

 • Les administracions públiques i els organismes i entitats de dret públic
 • Les representacions diplomàtiques, oficines consulars i organismes internacionals amb seu a Catalunya
 • Els béns immobles de les fundacions, ONG’s i, en general, entitats sense afany de lucre, sempre que es destinin, de forma exclusiva, a les seves finalitats pròpies no lucratives
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies