Règim transitori aplicable per a tenir la consideració d’entitat d’interès públic.

En relació a la consulta formulada a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes número 2 del BOICAC número 103 de setembre de 2015, referent al règim transitori aplicable per a tenir la consideració d’entitat d’ interès públic, conforme a la nova regulació establerta a l’article 15 del Reial Decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa el text refòs de la Llei d’Auditoria de Comptes, modificat pel Reial Decret 877/2015, de 2 d’octubre.

La consulta tracta en referència a quin és l’exercici en el que s’entèn que entra en vigor la nova definició d’entitats d’interès públic (EIP), ja sigui per activitat o per tamany, en funció de si l’exercici de les EIP es correspon amb l’any natural o no, i en aquest últim cas, en funció de si la data de tancament de l’exercici és anterior o posterior a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 877/2015, de 2 d’octubre.

Respecte a això i a efectes de determinar l’exercici en el qual entra en vigor aquesta norma s’ha d’atendre a lo disposat a la Disposició transitòria segona del Reial Decret 877/2015, de 2 d’octubre en el que s’especifica el següent:

“A efectos de determinar, en el ejercicio en el que entra en vigor esta norma, el cumplimiento durante dos ejercicios consecutivos de los requisitos a que se refieren las letras b), c) y e) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, en la redacción dada por la disposición final primera, se tendrán en cuenta los nuevos parámetros correspondientes al último ejercicio social cuyo cierre se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto así como al inmediatamente anterior.”

Per altra part, a efectes de considerar les diferents entitats considerades EIP durant l’exercici 2015 i 2016 s’atendran als següents criteris:

a) El concepte d’EIP per a les entitats a les que es refereix l’article 15.1.a) del RAC, societats cotitzades al Mercat Alternatiu Bursátil (entitats de crèdit, assegurançes i entitats emisores de valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials) serà exigible a partir dels Comptes Anuals presentats als exercicis tancats posteriorment al 17 de juny de 2016.

b) Per a les entitats a les que es refereixen les lletres b), c) i e) de l’article 15.1 del RAC, la consideració del qual EIP prové determinada per aquelles societats que superen determinats paràmetres quantitatius, es procedirà a distingir si l’exercici correspon o no amb l’any natural.

i. EIP amb tancament d’exercici corresponent al 31 de desembre:
– Per l’exercici 2015 hauran de complir els nous límits en els exercicis 2014 i 2013.
– Per l’exercici 2016 hauran de complir els nous límits en els exercicis 2015 i 2014.

ii. EIP amb tancament d’exercici diferent al 31 de desembre:
– Per exercicis amb tancament posterior a l’entrada en vigor del R.D. 877/2015 (4 d’octubre de 2015) hauran de complir els nous límits en els exercicis 2015 i 2014.
– Per exercicis amb tancament anterior a l’entrada en vigor del R.D. 877/2015 (4 d’octubre de 2015). Serà d’aplicació per a l’exercici tancat posteriorment al 4 d’octubre de 2015 (ja que que el Reial Decret no contempla el caràcter retroactiu) que serà el corresponent a l’exercici 2015-2016 tenint en compte els dos anys anteriors 2013-2014 i 2014-2015.

c) Respecte a les entitats a les que es refereix la lletra d) de l’article 15.1 del RAC, les fundacions bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic, s’estableix el següent:

i. Les societats de garantia recíproca en l’exercici 2015 no tindran la consideració d’EIP, sempre que l’exercici es tanqui amb posterioritat al 4 d’octubre de 2015 (data posterior al R.D. 877/2015).
ii. I s’incorpora a les fundacions bancàries com noves entidades EIP respecte a les quals tindran aquesta consideració a partir del primer exercici  amb posterioritat al 17 de juny de 2016.

d) Les entitats a les que es refereix la lletra f) de l’article 15.1 del RAC, en els grups de societat, quan la societat dominant tingui la consideració d’EIP (segons s’estableix a la modificació introduida per l’art. 3.5.c) de la LAC), serà efectiva aquesta consideració a partir del primer exercici tancat posteriorment al 17 de juny de 2016.

Per últim, en relació amb la informació que els auditors o societats d’auditoria han remitre a l’ICAC de conformitat amb l’art. 79 del RAC i al igual que en l’informe anual de transparència que s’ha de publicar, la inclusió d’aquestes societats EIP vindrà determinat si durant els dotze mesos anteriors al mes d’octubre, s’han realitzat i emès informes d’auditoria d’aquestes entitats que tenen la consideració d’EIP.

La present resposta disposa de caràcter de només informar i en cap cas constitueix un acte administratiu, no podent els interessats entaular cap recurs contra la mateixa.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies