Campanya de l’Impost sobre la Renda 2023 (novetats i calendari)

La campanya de declaració de la Renda començarà el pròxim 3 d’abril i s’estendrà fins a l’1 de juliol, o fins al 26 de juny si trieu domiciliar el primer pagament. Aquest any, hi ha canvis importants per al 2023 que afecten com gestionar la nostra declaració d’impostos i maximitzar els beneficis fiscals:

  • Pel que fa a l’obligació de presentar la declaració de la renda, el límit per presentar la declaració d’impostos s’ha augmentat a 15.000 euros l’any (abans era de 14.000 euros) per als que rebin ingressos laborals de dos ocupadors diferents o subjectes a retencions fiscals fixes, entre altres situacions.
  • Per a l’IRPF 2023, continuarà vigent la reducció del 60 % del rendiment net positiu en cas d’arrendament de béns immobles destinats a habitatge. Les noves reduccions previstes per a lloguers a zones tensades i introduïdes per la Llei d’Habitatge seran aplicables per a l’IRPF 2024, a presentar el 202.

En aquesta campanya hi ha algunes deduccions noves i s’amplien algunes de les existents:

o Vehicles elèctrics: si has comprat un cotxe elèctric després del 30 de juny de 2023 estàs d’enhorabona, ja que et pots deduir un 15% de la compra del vehicle, sempre que la base no excedeixi els 20.000€. També és deduïble en un 15% la instal·lació d’un punt de càrrega per a aquests vehicles al teu domicili.

o Rehabilitació de l’habitatge: una deducció que ja era vigent i s’amplia aquest any és la de rehabilitació de l’habitatge. Aquesta deducció va lligada a la millora de l’eficiència energètica o l’accessibilitat i podeu deduir fins a un 60% de l’import, segons els casos.

o Contribucions a ONG’s, partits polítics, col·legis professionals i sindicats: les deduccions per aportacions a organitzacions no governamentals s’amplien i poden arribar, en aquest exercici, fins al 80% de la teva aportació. També podreu deduir les quotes a partits polítics, organitzacions professionals i sindicats. En aquest cas, la deducció serà del 20% al tram estatal.

o Deducció per maternitat: s’amplia la deducció, fent-la accessible a més beneficiàries i augmenta la quantia fins a 1.200 €, més 1.000 € addicionals per despeses d’escola bressol.

o Autònoms amb treballadors a càrrec: aquest any podràs deduir fins a un 10% de les contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial.

Com de costum, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) brinda a tots els contribuents un accés directe al lloc web https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html, que facilita la realització de tràmits relacionats amb la campanya d’impostos “La Renta 2023”. Això es fa de manera ràpida, fàcil i convenient per agilitzar la presentació de declaracions mitjançant el sistema Renta WEB o mitjançant l’aplicació mòbil gratuïta proporcionada per l’Agència Tributària per a dispositius Android i iOS. Per accedir als serveis en línia de l’Agència, podeu utilitzar:

– DNI electrònic,

– Cl@ve PIN (sistema de signatura amb clau d’accés).

– Servei RENØ, que requereix un número de referència. El contribuent ha d’introduir l’import de la casella 505 de la declaració de l’any anterior, el NIF i la data de validesa del DNI o, en el cas de DNI permanent i la data d’expedició. En cas que l’any anterior el contribuent no hagi presentat la declaració de la renda, haurà de consignar un número de compte bancari del qual en sigui titular.

 

Àrea Fiscal-Laboral

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Notificacions d’Hisenda durant les vacances

Abans de marxar de vacances recordeu de sol·licitar els dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques amb l’Agència Tributària.

Per tal d’evitar rebre comunicacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) durant els períodes de vacances i evitar problemes en la recepció i gestió de les comunicacions rebudes, l’Agència Tributària ofereix als subjectes passius inclosos dintre de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) la possibilitat de sol·licitar, a través del web de l’AEAT, un total de 30 dies a l’any en què Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

Els trets fonamentals d’aquestes “vacances fiscals” són els següents:

  • El número màxim de dies que es poden assenyalar son 30 dies naturals, inclosos dissabtes i diumenges, en cada any natural .
  • Els ‘dies de cortesia’ s’han de sol·licitar amb un mínim de 7 dies d’antelació al començament del període desitjat.
  • El retard en la notificació derivat dels ‘dies de cortesia’ designats per l’obligat tributari, es considerarà dilació del procediment no imputable a l’Administració, si bé haurà de quedar acreditat que la notificació podia haver-se posat a disposició de l’obligat tributari en la data seleccionada per a ell.

El procediment per a la sol·licitud dels dies és telemàtic, accedint a la Seu Electrònica de l’AEAT dins l’opció Les meves notificacions. Un cop dins caldrà seleccionar “Sol·licitar dies en què no es posaran notificacions en Adreça Electrònica Habilitada”, per a la realització d’aquest tràmit caldrà accedir-hi amb DNI Electrònic, certificat electrònic o Cl@ve PIN.

Per a més informació:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/ayuda/consultas-informaticas/notificaciones-electronicas-ayuda-tecnica/dias-cortesia-notificaciones.html

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

S’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament fins a 50.000 euros

Amb data 28 de març es va publicar l’Ordre HFP/311/2023, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

Juntament amb l’esmentada Ordre, s’han dictat dues Instruccions:

  • Instrucció 1/2023, de 31 de març, de la directora del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre les garanties necessàries per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, i per obtenir la suspensió dels actes administratius objecte de recurs i reclamació.
  • Instrucció 2/2023, de 3 d’abril, de la directora del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Campanya de l’Impost sobre la Renda 2022 (novetats i calendari)

El pròxim dia 11 d’abril s’iniciarà la Campanya de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2022. De forma anticipada l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha habilitat l’accés a la consulta de les dades fiscals des del passat 15 de març.

Aquest any la campanya s’allargarà fins al 30 de juny, data límit per a la presentació tant del model 100 (IRPF) com del model 714 (Impost sobre Patrimoni). Tanmateix, per aquells contribuents els resultats de les declaracions dels quals sigui a ingressar, i desitgin domiciliar els pagaments, la data límit serà el proper 27 de juny. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per presentar les declaracions models D4, D8 i 360

El 30 de setembre finalitza, amb caràcter general, el termini per presentar les següents declaracions:

Model D4

Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el seu capital i sucursals.

TERMINI: la memòria es presentarà en un termini màxim de 9 mesos a comptar des del tancament de l’exercici al qual es refereix.

Presentaran Memòria anual D4 les societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 euros quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova regulació de la Unió Europea en matèria d’IVA, aplicable a la venda de béns a distància a partir de l’1 de juliol de 2021

Al BOE del dia 28 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 7/2021 de transposició de directives de la Unió Europea en diverses matèries, entre les que destaquen dues normes comunitàries que regulen el tractament de l’IVA en el comerç electrònic, perquè tributi al país de destinació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Campanya de l’Impost sobre la Renda 2020 (novetats i calendari)

El passat 7 d’abril va iniciar-se la Campanya de l’Impost sobre la Renda de l’exercici 2020 habilitant l’accés de forma anticipada a la consulta de les dades fiscals.

Aquest any la campanya s’allargarà fins al 30 de juny, data límit per a la presentació tant del model 100 (IRPF) com del model 714 (Impost sobre Patrimoni). No obstant, per aquells contribuents de declaracions amb resultat a ingressar, i que desitgin domiciliar els pagaments, la data límit serà el proper 25 de juny.

Igual que en les últimes campanyes, la tramitació de la Declaració de la Renda es pot fer mitjançant el sistema “Renta WEB”, o bé des de l’aplicació mòbil gratuïta creada per l’Agència Tributària per a sistemes Android i iOS, que permetrà a cada contribuent consultar les seves dades fiscals i, en cas de no haver de fer cap modificació, procedir a la presentació de la pròpia declaració. En cas que el contribuent vulgui o hagi de fer alguna modificació, s’haurà de dirigir al sistema “Renta WEB”, ja introduït en la Campanya de la Renda 2016 com a substitució del programa PADRE, efectuar-ne la modificació i procedir a la presentació de la declaració. Actualment, es troba habilitat un simulador de Renda denominat “Renta Web Open”. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’Agència Tributària habilita una nova opció per a realitzar apoderaments electrònics

Com a conseqüència  de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Coronavirus, en els darrers temps, els tràmits amb l’Administració Tributària no s’estan realitzant amb la normalitat i l’agilitat amb la qual s’efectuaven abans de la crisi. Per pal·liar aquesta situació, l’Agència Tributària ha establert un nou sistema que permet realitzar l’apoderament per a fer tràmits per via electrònica sense necessitat de realitzar desplaçaments a les seves oficines a través de la Seu Electrònica l’AEAT i sense la necessitat d’intervenció del poderdant. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Com podem evitar notificacions d’Hisenda en període de vacances?

Per evitar rebre comunicacions de l’AEAT en període de vacances, i evitar problemes en la gestió i recepció de les mateixes, els contribuents que estan donats d’alta a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) i reben les seves notificacions d’Hisenda per via telemàtica -ja sigui de manera obligatòria o voluntària- poden sol·licitar, a través del web de l’Agència Tributària, un total de 30 dies a l’any en què Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

Els trets fonamentals d’aquestes “vacances fiscals” són els següents:

  • El número màxim de dies que es poden assenyalar son 30 dies en cada any natural.
  • Els ‘dies de cortesia’ s’han de sol·licitar amb un mínim de 7 dies d’antelació al començament del període desitjat.
  • El retard en la notificació derivat dels ‘dies de cortesia’ designats per l’obligat tributari, es considerarà dilació del procediment no imputable a l’Administració, si bé haurà de quedar acreditat que la notificació podia haver-se posat a disposició de l’obligat tributari en la data seleccionada per a ell.

El tràmit s’haurà de realitzar accedint a la seu electrònica de l’Agència Tributària:

Seu electrònica Agència Tributària

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La Protecció de Dades en temps del coronavirus

En plena expansió de l’expansió de la COVID-19, el passat 12 de març la Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar un informe en el qual es pronunciava sobre la pertinència i abast de tractament de dades en aquesta circumstància.

Cal destacar que la mateixa normativa de protecció de dades, és a dir, principalment, el Reglament general de protecció de dades (RGPD), ja preveu la possibilitat de el tractament de dades en situacions excepcionals com aquesta. En aquest sentit, la protecció de dades no ha de servir per obstaculitzar o limitar l’efectivitat de les mesures que les autoritats adoptin. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies