coronavirus

Ampliació del termini de pagament dels impostos gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària que complementen i concreten d’altres ja adoptades amb anterioritat i que afecten el pagament dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya.

D’una banda, es modifica l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i s’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos que recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma —inicialment previst per al 21 de juny— fins al 30 de juny del 2020; i, de l’altra, es fixa el calendari per presentar les autoliquidacions dels diferents tributs, que s’ha vist afectat per l’aprovació de l’estat d’alarma i la suspensió temporal dels terminis de pagament.

L’objectiu d’ambdues mesures és dotar de seguretat jurídica el contribuent a l’hora de fer front novament a les seves obligacions tributàries, un cop superades les mesures excepcionals amb motiu de la pandèmia de la COVID-19. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en l’àmbit laboral aprovades pel Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny

El capítol II del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, recull el manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene per prevenir els possibles riscos que poguessin derivar-se de la pèrdua de vigència automàtica de les mesures per a la favorable evolució en l’assoliment dels objectius de contenció de la pandèmia de la COVID-19, per l’aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió no identificades.

Dins d’aquestes mesures de prevenció es recullen les que s’han d’aplicar en l’entorn de treball, com ara l’ordenació dels llocs de treball o l’organització dels torns per evitar aglomeracions. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ajuts europeus en l’àmbit de la recerca i la innovació per destinar-los amb urgència a la recerca sobre el Coronavirus

La Comissió Europea ha decidit mobilitzar 122 milions d’euros més provinents del seu programa de recerca i innovació, Horitzó 2020, per destinar-los amb urgència a la recerca sobre el coronavirus mitjançant una nova convocatòria de manifestació d’interès. 

Es tracta, doncs, de fomentar mesures complementàries a altres ja iniciades en la lluita contra el virus. En molts d’aquests ajuts ja hi ha centres que estan buscant socis per tal de presentar un projecte. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Suspensió de la causa de dissolució de societats per obtenció de pèrdues

Dintre de les mesures en l’àmbit concursal i mercantil incloses en el Reial Decret llei 16/2020 és important destacar la relativa a la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues regulada a l’article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, d’1 de juliol. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en l’àmbit concursal

Dins del Capítol II i la Disposició derogatòria única del Reial Decret llei 16/2020, de 28 d’abril, s’introdueixen una bateria de mesures en l’àmbit concursal i societari amb l’objectiu de superar l’obstacle addicional a la viabilitat de les empreses concursades que suposa la crisi sanitària de la COVID-19 que pot determinar, bé la impossibilitat de subscriure o complir un conveni abocant a les empreses a la liquidació, o bé una major dificultat d’alienar una unitat productiva que pugui resultar viable. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en l’àmbit processal

En previsió de l’augment de litigiositat que es preveu derivi de l’actual crisi sanitària, de la normativa aprovada i de la pròpia conjuntura econòmica derivada, al capítol I del Reial Decret llei 16/2020, s’aproven una sèrie de canvis normatius en l’Administració de Justícia, tant en l’àmbit de les institucions processals com des de la perspectiva organitzativa, i tot això amb l’objectiu d’assolir una progressiva reactivació del normal funcionament dels jutjats i tribunals, tot això garantint el dret a la salut tant de tot el personal al servei de l’Administració de Justícia, com dels ciutadans i dels professionals que es relacionen amb la mateixa administració.

Així mateix, el capítol III de l’esmentat Reial Decret llei regula una bateria de mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a afrontar les conseqüències que ha tingut la crisi de la COVID-19 sobre l’Administració de Justícia, i garantir la consecució de les mesures aprovades al capítol I. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en relació amb la contractació de béns i serveis per part de determinades entitats públiques del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

La disposició addicional primera del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu preveu que l’Institut Català de Finances pugui fer ús, mentre es mantingui l’estat d’alarma, del mecanisme de contractació d’emergència que preveu la LCSP, en totes aquelles contractacions que resultin essencials per a la implantació, posada en marxa i manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades amb l’objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de l’article 159.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic

La Disposició final tercera del Reial Decret llei 16/2020 introdueix una millora de caràcter tècnic a la redacció de la modificació que sobre l’article 159-4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es va aprovar amb el Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació.

En aquest enllaç podeu accedir als tres textos comparats.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicada l’Ordre ISM / 371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 de Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març

L’article 34 de l’esmentada norma estableix la possibilitat de sol·licitar una moratòria de sis mesos sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials de cotització a la Seguretat Social els períodes de meritació que estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020. I en el cas de treballadors per compte propi el període de meritació estigui comprès entre els mesos de maig i juliol de 2020. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Rectificació de pagaments fraccionats i autoliquidacions d’IVA per aplicació de mesures previstes al Reial Decret llei 15/2020

Per a aquells contribuents que hagin presentat les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats o IVA amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, l’Agència Tributària ha implementat un senzill sistema per facilitar l’aplicació de les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 de l’esmentat Reial Decret llei. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies