Modificacions de la Llei de Mecenatge aprovades pel Reial Decret llei 6/2023, de 19 de desembre

El passat 12 de gener de 2024 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la resolució del 10 de gener de 2024, del Congrés dels Diputats, mitjançant la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial Decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge.

Tal com estableix el propi títol del Reial decret llei 6/2023, una de les modificacions introduïdes es basa en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en vigor des de l’1 de gener de 2024.

Principals modificacions:

1. Ampliació de les activitats d’interès general

Primerament, el Reial Decret llei 6/2023 modifica l’article 3 de la Llei 49/2002, introduint entre els fins d’interès general que han de perseguir les entitats sense afany de lucre, la defensa dels animals.

S’incorpora també el matís de què les entitats sense afany de lucre podran destinar, directament o indirecta, a la realització dels seus fins almenys el 70% de les rendes establertes en l’article 3.2 de la Llei 49/2002.

A més, en relació amb l’exigència que els càrrecs dels òrgans de govern de les fundacions i associacions (és a dir, el Patronat i la Junta Directiva, respectivament) siguin gratuïts, s’afegeix una excepció. En concret, el pagament d’assegurances de responsabilitat civil contractats en benefici de patrons, representants estatutaris i membres dels òrgans de govern de les entitats no tindrà la consideració de remuneració, sempre que només cobreixin riscos derivats de l’acompliment de tals càrrecs en l’entitat.

2. Modificació de les explotacions econòmiques exemptes en l’Impost sobre Societats i en els tributs locals

En segon lloc, el Reial Decret llei 6/2023 modifica l’article 7 de la Llei 49/2002 amb la finalitat d’incloure aquelles explotacions econòmiques que en l’actualitat tenen gran rellevància per a la nostra societat. D’aquesta manera, s’inclouen com a explotacions econòmiques exemptes de l’Impost sobre Societats, les següents:

 • Les accions d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.
 • Les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació, sempre que aquestes últimes es tractin d’activitats definides d’acord amb l’establert en l’article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.
 • Les activitats d’educació d’altes capacitats.

D’altra banda, en relació amb els tributs locals, s’introdueix un aclariment respecte l’aplicació de l’exempció de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com IIVTNU o plusvàlua municipal) pel cas de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per una entitat sense afany de lucre.

En concret, aquesta exempció es troba condicionada a què els terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles:

 • En el moment de la meritació de l’IIVTNU;
 • I amb independència del destí al qual els adscrigui l’adquirent.

3. Modificacions en l’aplicació de la deducció en donacions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre la Renda de No Residents

En tercer lloc, el Reial Decret llei 6/2023 ha introduït millores en l’article 17 de la Llei 49/2002, relatiu als donatius, donacions i aportacions deduïbles.

En concret, s’ha inclòs com a donació deduïble la cessió d’ús d’un bé moble o immoble, per un temps determinat, realitzada sense contraprestació, afegint també, com a resultat, una precisió sobre la base de deducció en aquests supòsits en l’article 18 lletra g) de la Llei 49/2002, la qual estableix que la base de deducció en aquests casos serà l’import de les despeses suportades pel cedent en relació amb tals béns durant el període de cessió, sempre que:

 • Tinguessin la consideració de despeses deduïbles.
 • S’haguessin cedit de forma onerosa.
 • Siguin diferents de tributs, dels interessos dels capitals aliens i la resta de despeses de finançament.
 • I estiguin degudament comptabilitzats quan el cedent estigui obligat a portar comptabilitat.

D’altra banda, s’ha establert que els donatius, donacions i aportacions no perdran el caràcter irrevocable, pur i simple, sempre que el valor dels béns o serveis rebuts pel donant de l’entitat beneficiària del mecenatge no superi les següents magnituds:

 • El 15% del valor del donatiu, donació o aportació;
 • I, en tot cas, l’import de 25.000 euros.

D’aquesta forma, i a mode exemplificatiu, amb aquesta nova mesura les fundacions culturals podran oferir als donants visites guiades o entrades a exposicions a canvi de la donació realitzada, sempre que es respectin els límits establerts.

4. Millora en els tipus de deducció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre la Renda de No Residents

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

 • S’incrementa el llindar (de 150 a 250 euros) de la base de deducció a la qual pot aplicar-se el tipus de deducció incrementat del 80% per part dels contribuents de l’IRPF que realitzen donacions, donatius o aportacions a una entitat beneficiària del mecenatge.
 • Per la resta de base de deducció (la que excedeixi del llindar de 250 euros) s’incrementa del 35% al 40% el tipus de deducció aplicable.
 • Es manté que la base de la deducció no pot excedir del 10% de la base liquidable del contribuent.
 • Es redueix de 4 a 3 anys el número d’exercicis en els quals el donant ha de fer donacions a una mateixa entitat per import igual o superior al de l’exercici anterior, si vol aplicar la deducció incrementada per a les anomenades donacions fidelitzades o recurrents.
 • En les donacions fidelitzades o recurrents s’incrementa també el percentatge de la deducció, de l’actual 40% al 45%.

En el següent quadre comparatiu es resumeix la deducció que implica la reforma:

Impost sobre Societats (IS):

 • S’incrementa la deducció de la quota íntegra del 35% al 40% de la base de deducció, qualsevol que sigui el seu tipus de gravamen nominal.
 • En relació amb el límit sobre la base de la deducció també s’incrementa del 10% al 15% el percentatge que opera sobre la base imposable del període impositiu. Es manté la precisió de què les quantitats que excedeixin d’aquest límit es podran seguir aplicant en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.
 • També s’ha reduït de 4 a 3 anys el número d’exercicis en els quals l’empresa donant ha de fer donacions a una mateixa entitat per import igual o superior al de l’exercici anterior, si es vol aplicar la deducció incrementada per les anomenades donacions fidelitzades o recurrents.
 • En les donacions fidelitzades o recurrents s’incrementa també el percentatge de la deducció, de l’actual 40% al 50%.

En el següent quadre comparatiu es resumeix la deducció que implica la reforma:

Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR):

 • Els contribuents que operin en territori espanyol sense establiment permanent, podran aplicar la deducció establerta a l’apartat de l’IRPF anterior en les declaracions que per aquest impost presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d’un any des de la data del donatiu. Aquesta deducció no podrà excedir des de 2024 del 15% (abans 10%) de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquest termini.
 • Els contribuents, en canvi que operin en territori espanyol amb establiment permanent podran aplicar la deducció establerta a l’apartat anterior de l’IS.

5. Modificació dels convenis de col·laboració empresarial

Finalment, el Reial Decret llei 6/2023 modifica l’article 25 de la Llei 49/2002, relatiu als convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general, recollint de forma expressa que les ajudes econòmiques aportades per l’empresa en favor de l’entitat sense afany de lucre podran ser en espècie o mitjançant la prestació de serveis, sempre que aquesta estigui relacionada amb l’activitat econòmica del col·laborador.

A més, com a resultat de la modificació, s’admet que la difusió de la col·laboració de l’empresa col·laboradora en la realització d’activitats o projectes de l’entitat beneficiària del mecenatge, també pugui realitzar-la el propi col·laborador. D’aquesta forma, la Direcció General de Tributs haurà de canviar de criteri respecte aquest aspecte, ja que en vàries consultes (com per exemple, la V0085-15, de 14 de gener de 2015) havia estat considerant que la difusió pel propi col·laborador no era una activitat inclosa en l’article 25 de la Llei 49/2002.

D’altra banda, també s’inclou una previsió rellevant per a les ajudes econòmiques entregades que, com a conseqüència, posin de manifest una renda positiva, establint que estaran exemptes dels impostos que gravin la renda del col·laborador.

Quadres comparatius:

A continuació, clicant el següent enllaç, podeu consultar de manera comparativa les modificacions en el redactat dels articles de la llei 49/2022: Quadres Comparatius

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificacions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a l’Impost sobre Societats

El passat 6 de desembre de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 1008/2023, de 5 de desembre, on es modifiquen el reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en matèria de retribucions en espècie, deduccions per maternitat, obligació de declarar i pagaments a compte, així com el Reglament de l’Impost sobre Societats, en matèria de retencions i ingressos a compte, en vigor des de l’endemà a la seva publicació al BOE. A continuació, resumim les principals modificacions reglamentàries previstes en aquest Reial decret: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovat el nou reglament que estableix els requisits informàtics de facturació

El Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació.

Aquest reglament desenvolupa el que preveu la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal pel que fa als processos de facturació per assegurar l’estandardització de sistemes i programes informàtics de facturació i evitar l’alteració de les factures un cop emeses. També pretén aconseguir la modernització de la dotació digital de pimes, microempreses i autònoms, i aconseguir una millora en el compliment tributari. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Cessió de vehicles als empleats. Canvis en els criteris interpretatius

Recentment, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha publicat una NOTA SOBRE QÜESTIONS RELATIVES ALS VEHICLES D’ÚS MIXT CEDITS A EMPLEATS, en què actualitza els criteris interpretatius relatius a la cessió de vehicles als empleats, amb especial implicació en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per la seva consideració com a rendiment en espècie, així com a l’Impost sobre el Valor Afegit, respecte de la deduïbilitat de les quotes suportades per l’ocupador per l’adquisició o lloguer del vehicle, per la seva repercussió com a prestació de servei a l’empleat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificacions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aplicables a partir de l’1 de gener de 2024

En data 24 de maig de 2023 es va publicar la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge, amb la voluntat de promoure condicions que garanteixin la igualtat respecte del dret constitucional al gaudi d’un habitatge digne.

Les principals novetats que trobem van adreçades a afavorir l’equilibri entre l’oferta d’habitatge i la necessitat de residència habitual en àrees considerades com de mercat residencial tensat, promovent eines per revertir aquesta situació.

És per això que a través d’aquesta Llei s’han recollit una sèrie d’incentius fiscals aplicables a l’IRPF, i més concretament, en relació als arrendaments d’immobles destinats a habitatges. S’estableix una millora de la regulació de l’IRPF per estimular el lloguer de l’habitatge usual a preus assequibles, a través de la modulació de l’actual reducció del 60% en el rendiment net del lloguer d’habitatge, establint-se uns nous percentatges de reducció per als nous contractes d’arrendament, on la reducció prevista serà del 50%, la qual podrà incrementar-se fins al 90% segons el cas. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació en el procediment de rectificació de declaracions tributàries

El passat 25 de maig de 2023 es va publicar al BOE la Llei 13/2023, de 24 de maig, per la qual es modifica la Llei General Tributària. Entre els principals canvis aprovats, en destaca l’aprovació d’un sistema únic de correcció en les autoliquidacions, per apropar-se a la jurisprudència europea.

El sistema actual per rectificar una declaració consta de dues alternatives:

– La presentació d’una declaració complementària corregint la declaració ja presentada. Aquesta opció només és viable en el cas que a conseqüència de la rectificació de l’error en resulti un import a ingressar superior al declarat inicialment o bé en cas que el resultat inicial fos a tornar o compensar en resulti un import inferior al declarat.

– La presentació d’un escrit demanant la rectificació d’una declaració ja presentada. Aquest procediment s’utilitza quan calgui modificar dades que no afecten el resultat de la declaració o quan de la correcció en resulta un import a ingressar inferior al de la declaració inicial, o bé en cas que quan el resultat inicial és a tornar o compensar en resulti un import superior al declarat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Notificacions d’Hisenda durant les vacances

Abans de marxar de vacances recordeu de sol·licitar els dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques amb l’Agència Tributària.

Per tal d’evitar rebre comunicacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) durant els períodes de vacances i evitar problemes en la recepció i gestió de les comunicacions rebudes, l’Agència Tributària ofereix als subjectes passius inclosos dintre de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) la possibilitat de sol·licitar, a través del web de l’AEAT, un total de 30 dies a l’any en què Hisenda no podrà emetre notificacions al contribuent. Són els anomenats “dies de cortesia” o “vacances fiscals”.

Els trets fonamentals d’aquestes “vacances fiscals” són els següents:

 • El número màxim de dies que es poden assenyalar son 30 dies naturals, inclosos dissabtes i diumenges, en cada any natural .
 • Els ‘dies de cortesia’ s’han de sol·licitar amb un mínim de 7 dies d’antelació al començament del període desitjat.
 • El retard en la notificació derivat dels ‘dies de cortesia’ designats per l’obligat tributari, es considerarà dilació del procediment no imputable a l’Administració, si bé haurà de quedar acreditat que la notificació podia haver-se posat a disposició de l’obligat tributari en la data seleccionada per a ell.

El procediment per a la sol·licitud dels dies és telemàtic, accedint a la Seu Electrònica de l’AEAT dins l’opció Les meves notificacions. Un cop dins caldrà seleccionar “Sol·licitar dies en què no es posaran notificacions en Adreça Electrònica Habilitada”, per a la realització d’aquest tràmit caldrà accedir-hi amb DNI Electrònic, certificat electrònic o Cl@ve PIN.

Per a més informació:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/ayuda/consultas-informaticas/notificaciones-electronicas-ayuda-tecnica/dias-cortesia-notificaciones.html

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovada pel Congrés la modificació del règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge

La Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat en data 26 d’abril la proposició de Llei de modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, incorporant nous estímuls fiscals al mecenatge i actualitzant els ja existents.

Una modificació que respon a la necessitat, manifestada de forma reiterada per diversos sectors com el de la cultura, el social i el de la recerca, entre altres, d’actualitzar i modernitzar l’anterior legislació en aquesta matèria, que datava del 2002. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en les deduccions autonòmiques en l’IRPF per donatius a entitats dedicades al foment de la llengua catalana i a les activitats de recerca

La Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 modifica, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les deduccions per donatius a favor de determinades entitats dedicades al foment de la llengua catalana i occitana i al foment de la recerca; a més, i en relació amb la deducció per donatius a entitats dedicades al foment de la recerca, s’incrementa el percentatge de deducció. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligacions d’informació sobre monedes virtuals

El passat 5 d’abril de 2023, es va publicar el Reial decret 249/2023, de 4 d’abril, que introdueix una sèrie de modificacions reglamentàries per implementar diversos canvis efectuats per la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal respecte de les criptomonedes.

Entre les modificacions esmentades destaquen les que donen compliment a les noves obligacions informatives relatives a la tinença de monedes virtuals i a les operacions que s’efectuïn amb elles. Així mateix, reglamentàriament es desenvolupa l’obligació d’informar sobre les monedes virtuals situades a l’estranger. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies