fundacions

Pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2023

El passat 1 de desembre es publicava en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució JUS/3741/2022, de 28 de novembre, per la qual s’aproven els criteris que han de regir el Pla d’actuació inspectora de fundacions i d’associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2023.

D’acord amb l’article 336.2.1 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i l’article 7 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, el Protectorat ha de vetllar perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions i perquè s’observi la voluntat fundacional respectant l’autonomia de gestió i de funcionament de les fundacions. Aquesta funció bàsica es desglossa en un seguit de funcions específiques, entre les quals l’article 10, lletra a, de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, inclou la de vetllar pel compliment efectiu de la voluntat fundacional, de les disposicions legals i dels estatuts, mitjançant la verificació dels comptes anuals i els altres instruments que estableixen les lleis.

L’article 23.1 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, confereix al Protectorat i a l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública l’exercici de la potestat inspectora. En concret, l’article 23.2 enumera una sèrie de causes d’inspecció i l’article 24.1 disposa que el Protectorat i l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública han d’aprovar anualment un pla d’actuacions inspectores formulat d’acord amb uns criteris objectius que han de fer públics. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Criteris objectius del Pla d’actuacions inspectores de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2022

De conformitat amb les competències legalment atribuïdes al Protectorat i a l’òrgan de supervisió de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública s’ha publicat el Pla d’actuacions inspectores per a l’any 2022. Segons els criteris objectius aprovats, poden ser objecte d’expedient d’inspecció aquelles fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que s’identifiquin amb alguna de les circumstàncies següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals

Les fundacions i les associacions d’utilitat pública són entitats jurídiques sense afany de lucre que, o bé tenen afectat el seu patrimoni i rendiments a la realització d’activitats d’interès general, o bé les seves activitats estan destinades a fomentar-lo.

Amb l’objectiu d’impulsar i fomentar l’activitat que desenvolupen en benefici de l’interès general i tenint en compte l’absència d’afany de lucre, aquestes entitats disposen de determinats beneficis fiscals, alhora que gaudeixen d’un règim fiscal que fomenta l’activitat de mecenatge. Aquest marc fiscal més favorable comporta el compliment d’un seguit de requisits, entre els quals s’inclou destinar almenys el 70 % dels ingressos nets al compliment de les finalitats fundacionals i associatives. El compliment d’aquest requisit s’ha d’incloure en la memòria dels comptes anuals. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pla d’actuació inspectora 2021 de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública

En el DOGC número 8302 de 23 de desembre es publicava la RESOLUCIÓ JUS/3362/2020, de 18 de desembre, per la qual s’aproven els criteris que han de regir el Pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2021.

Segons el marc legal vigent, el Protectorat ha de vetllar perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions, i perquè s’observi la voluntat fundacional respectant l’autonomia de gestió i de funcionament de les fundacions. En l’article 23.1 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, es confereix al Protectorat i l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública l’exercici de la potestat inspectora. En concret, l’article 23.2 enumera una sèrie de causes d’inspecció i l’article 24.1 disposa que el Protectorat i l’Òrgan de Supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública han d’aprovar anualment un pla d’actuacions inspectores formulat d’acord amb criteris objectius que han de fer públics. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reducció de les taxes per a associacions i fundacions

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha retallat a la meitat les taxes per serveis a associacions i fundacions, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que tenen incidència en el medi ambient.  Es tracta d’una mesura que reverteix l’increment dels imports en el context de l’última crisi econòmica.

Així mateix, Justícia ha suprimit la taxa per inscriure la modificació de la junta directiva de les associacions i fundacions que fins ara comportava un cost de 21,85€ i que era imprescindible, entre d’altres, per accedir a qualsevol subvenció. També, ha suprimit la taxa d’extinció de les fundacions, que es situava entre les més elevades amb un cost de 163,80€ i que ara serà un tràmit gratuït. 

Aquestes mesures, reverteixen l’increment progressiu dels imports durant l’última crisi econòmica, entre les que es destaca la baixada del cost de la taxa per a la revisió anual dels comptes de les fundacions que fa obligatòriament el Protectorat de Fundacions, per assegurar-ne tant la viabilitat econòmica com l’ús dels recursos per als objectius de l’entitat; la modificació d’estatuts i patronats; i l’emissió de certificats sobre dades registrals.

Taxes per a associacions i fundacions aplicables a partir de l’1 de maig de 2020

                                                               

Taxes per a associacions i fundacions aplicables a partir de l’1 de maig de 2020

http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385648

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies