Entrada en vigor per a l’1 de gener de 2024, nova regulació per a alumnes que facin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació no remunerades

Com a novetat per als alumnes en pràctiques no remunerades, tindran l’obligació de comunicar l’alta, la baixa i comunicar els dies que realitzin les pràctiques, a més de cotitzar a la Seguretat Social a partir del 01 de gener de 2024.

L’afiliació s’estén des de la data d’inici fins al cessament com a participant en el programa de formació. El termini reglamentari per a la comunicació de l’alta o la baixa és de 10 dies naturals des de l’inici o la finalització de les pràctiques.

Els alumnes que realitzin aquestes pràctiques queden compromesos com a assimilats a treballadors per compte d’altri al Règim General de la Seguretat Social. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Projecte RD ampliació termini dades RETA

El Consell General de Graduats Socials d’Espanya anuncia que el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migració, José Luis Escrivá, ha presentat un projecte de Reial decret en el qual s’ha inclòs una disposició transitòria per la qual s’amplia el termini donat pel RD 504/22 per l’actualització de les dades a la Seguretat Social dels treballadors autònoms. Aquest termini es veurà ampliat fins al 31 de març del 2024.

Aquesta ampliació és fruit de les reiterades reivindicacions de professionals d’associacions i Col·legis professionals, realitzades a les direccions provincials de la Tresoreria.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Com gestionar la baixa laboral en el cas de treballadors desplaçats

Passem a detallar com cal gestionar la baixa mèdica per contingències comunes o per accident de treball en cas que l’empresa ens hagi desplaçat temporalment a l’estranger.

En primer lloc, des de l’01 d’abril del 2023, el treballador ja no està obligat a presentar els comunicats de baixa, alta o confirmació de la seva incapacitat temporal, encara que seria recomanable que el treballador ho comuniqués a l’empresa.

Dins l’àmbit dels treballadors desplaçats, podem trobar-nos amb 03 supòsits diferents:

– Desplaçament del treballador a un país pertanyent a la UE, Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein), Suïssa o Regne Unit:

El treballador acudirà al seu facultatiu oa l’hospital del país en qüestió, que emetrà un certificat mèdic llegible (on figuri el diagnòstic i la durada prevista) que acrediti la seva situació d’incapacitat temporal. Als països en què són aplicables els Reglaments Comunitaris no serà necessària la legalització ni la traducció dels documents.

El treballador/a haurà de remetre aquest certificat mèdic en el termini de 3 dies a l’adreça provincial de l’INSS en què figuri en alta (això és, segons el Codi Compte de Cotització de la seva empresa), així com les dades personals completes. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei de protecció d’informants, transposició de la directiva whistleblowing

El 16 de febrer de 2023, el Congrés va aprovar la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (transposició de la Directiva Whistleblowing). La seva finalitat principal és protegir tota persona física que informi sobre alguna de les accions o omissions que aquesta Llei desenvolupa en el seu article 2, com ara: “infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, entesa sense perjudici de l’establerta en la seva normativa específica.”

També té com a finalitat reforçar la cultura de la informació, les infraestructures d’integritat de les organitzacions i fomentar la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l’interès públic.

Les empreses amb 250 o més treballadors tenien fins al 13 de juny de 2023 per implementar un canal de denúncies. El 1 de desembre de 2023, s’acaba el termini per a les empreses amb 50 o més treballadors. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Canvis i novetats en les bonificacions del personal investigador a partir de l’1 de setembre de 2023

A continuació es detallen les novetats i modificacions de les bonificacions relatives a la contractació del personal investigador, amb data d’efectes a partir de l’1 de setembre de 2023.

  • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener. Amb efectes a partir de l’1/09/2023, es deroga la D.A 18a de la Llei 14/2011, de 1 de juny, per la qual s’establia una reducció del 30% de la quota empresarial de la Seguretat Social per a contingències comunes en la cotització i es modifiquen els arts. 1 i 2 del Reial decret 475/2014, de 13 de juny.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Noves situacions d’Incapacitat Temporal per a les dones / Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer

El passat 1 de març es va publicar en el BOE la llei orgànica 1/2023 de 28 de febrer pel qual es modifica la Llei Orgànica 2/2010, de 3 març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, mesures, per les noves situacions especials d’incapacitat temporal per protegir la salut i el treball de les dones.

Es reconeixen 3 noves situacions especials d’incapacitat temporal per contingències comunes, són:

  • Baixa laboral en cas de menstruació incapacitant secundària. Aquesta es defineix com la situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada (nou redactat de l’article 2 de LO 2/2010 del 3 març. Es considera com un nou procés d’IT, que no computarà com a una recaiguda. S’abonarà des del dia de la baixa a la feina a càrrec de la seguretat social.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicació Reial decret llei 2/2023, de 16 de març de reforma de les pensions

El passat 17 de març es va publicar en el BOE el Reial decret legislatiu 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions, aprovat pel Consell de Ministres en sessió extraordinària i que entrarà en vigor l’1 d’abril de 2023, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023 en algunes matèries. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Vint-i-nou anys de carència per al pagament ajornat del deute històric amb la seguretat social

El Butlletí Oficial de l’Estat del passat 24 de desembre publicava el Reial decret llei 31/2022, de 23 de desembre, en el que s’aprovaven una sèrie de mesures de caràcter urgent en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

Entre les mesures que es van haver d’aprovar abans de finalitzar el 2022 s’hi inclou la possibilitat d’ampliar a vint-i-nou anys la carència, juntament amb l’ampliació de la moratòria concedida fins a un màxim de deu anys amb amortitzacions anuals per al pagament del deute històric per cotitzacions al règim general de la Seguretat Social de les institucions sanitàries titularitat de les administracions públiques o institucions públiques o privades sense afany de lucre que s’hi haguessin acollit d’acord amb la disposició addicional trentena de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos de l’estat per al 1995. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reial decret llei 8/2022, de 5 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Nou contracte indefinit per a personal investigador

Els objectius d’aquest reial decret llei són evitar la paralització de les contractacions laborals en l’àmbit de les entitats d’I+D+I que conformen el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, dotar d’un instrument jurídic eficaç per a la celebració de contractes indefinits en aquest àmbit, així com garantir l’estabilitat en les relacions del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i per a això s’introdueixen dos nous articles a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que recull tots els requisits necessaris per a la realització d’aquest contracte. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aclariments contractació reforma laboral

1.- Disposició addicional cinquena

La Disposició addicional cinquena del “Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de Trabajo” va introduir la possibilitat de subscriure contractes de duració determinada pel temps necessari per a l’execució de projectes que es duguin a terme per part d’entitats del sector públic associats “a l’estricta execució del Pla de Recuperació, transformació i resiliència” i, també, per l’execució de programes de caràcter temporal amb finançament de fons de la Unió Europea.

Per a més informació:

ReformaLaboral

Font: Nota informativa: butlletí VALLBÉ (febrer 2022) vallbe.cat

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies