Possibilitat d’acumular el crèdit de formació a l’exercici o exercicis següents

El Reial decret 694/2017 de 3 juliol, va desenvolupar la Llei 30/2015 de 9 de setembre per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

En l’article 11 de l’esmentat Decret s’estableix que les empreses de menys de 50 treballadors podran comunicar a l’Administració Pública competent, durant el primer semestre de l’exercici en curs, la voluntat d’acumular el seu crèdit de formació amb el de l’exercici següent o els dos següents exercicis, de manera que el crèdit de formació no disposat en un exercici podrà aplicar-se en el següent o fins als dos següents, segons la voluntat manifestada per l’empresa. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligació de consignar el Valor Estadístic en les declaracions d’Intrastat

Amb la nova Ordre HPF/36/2018, de 18 gener, per la que s’estableixen disposicions relatives al Sistema Intrastat, des de l’1 de març, entre les dades que han de consignar tots els operadors que han de presentar declaració, estan el valor de la mercaderia i el valor estadístic: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Incentiu econòmic per reducció de la sinistralitat

(RD 231/2017 i Ordre ESS/256/2018)

El dia 15 d’abril de 2018 es va iniciar el període de sol·licitud de l’incentiu a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral, l’anomenat “BONUS“. El termini de sol·licitud finalitza el dia 31 de maig de 2018. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sentència del TJUE sobre la consideració dels períodes de guàrdia com a temps de treball efectiu

El passat 21 de febrer el TJUE va dictar aquesta transcendent sentència, pels efectes que pot tenir en els ordenaments interns, en relació amb l’ordenació del temps de treball.

L’esmentada sentència resol i analitza temes tan controvertits com el temps de descans, el concepte de temps de treball i les guàrdies que s’estableixen en empreses o sectors.

Entra les qüestions analitzades, es destaca la qüestió de si el temps que el treballador està de guàrdia al seu domicili, a disposició de l’empresari, es considera o no temps de treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Benestar al treball, major productivitat

Treball i felicitat

Avui dia no n’hi ha prou amb les polítiques retributives per aconseguir un estat òptim de benestar a la feina. Són molts els factors que actuen com a obstacle per assolir aquest benestar, entre els que es compten factors preocupants com l’estrès laboral, l’assetjament, conflictes interpersonals no atesos, la manca d’un bon lideratge, la pèssima gestió d’algunes organitzacions per part dels directius, la manca de diàleg empresa-treballador, etc. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització, exercici 2018

Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018.

Aquesta Ordre determina les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018, segons el que estableix l’article 106 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 mentre no s’aprovin els pressupostos corresponents a l’any 2018. Tot i així, s’incorporen les modificacions realitzades pel Reial decret llei 14/2017, de 6 d’octubre i la Llei 6/2017, de 24 d’octubre.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aspectes rellevants de les últimes publicacions legislatives en l’àmbit laboral

A continuació, detallem els aspectes més rellevants de les últimes publicacions legislatives per al 2018, referents a l’àmbit laboral:

A.  Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018.

  • Estableix l’increment del salari mínim interprofessional per a 2018 en un 4% respecte a l’establert per al 2016.
  • Aquest Reial decret fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2018 en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes.
  • Per als treballadors eventuals i temporals, el servei dels quals no excedeixi de 120 dies a una mateixa empresa, s’estableix una quantia de 34,85 euros per jornada legal en l’activitat, i pels empleats de la llar de 5,76 euros per hora efectivament treballada.
  • En els convenis col·lectius vigents a 1 de gener de 2017 que utilitzin el salari mínim interprofessional com a referència per determinar l’increment del salari base i/o complements salarials, es tindrà en compte el salari mínim interprofessional establert per a l’any 2016 de 21,84 euros/dia o 655,20 euros/mes incrementat en un 2%.
  • Els convenis col·lectius que van entrar en vigor després de l’1 de gener de 2017, i que continuen vigents a 26 de desembre de 2017, tindran en compte el salari mínim interprofessional establert per a l’any 2017 de 23,59 euros/dia o 707,60 euros/mes com a referència per determinar l’increment del salari base i/o complements salarials.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en la jubilació activa dels treballadors autònoms

Una de les modificacions que ha establert la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, és la millora de la jubilació activa per als treballadors autònoms que complint amb els requisits legals establerts en l’article 214 de la Llei General de la Seguretat Social, d’accés a la jubilació amb l’edat ordinària que, en cada cas, resulti d’aplicació, i que el percentatge aplicable a la base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensió sigui el 100%. Si acredita que te contractat, almenys, a un treballador per compte, l’import de la jubilació activa serà a partir 26 d’octubre de 2017, al 100% de l’import de la pensió en lloc del 50% que estava regulat fins a aquesta data de publicació de la disposició.

La norma no regula expressament el caràcter retroactiu d’aquesta millora per als treballadors autònoms que ja es trobessin en situació de jubilació activa i que compleixin el requisit de tenir almenys contractat a un treballador. Tot i això un recent Criteri de l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha establert que aquesta millora resulta aplicable tant als nous sol·licitants de la pensió com també a aquells pensionistes anteriors de jubilació activa que complint els requisits previstos, sol·licitin l’increment de la pensió al 100%.

L’accés a la nova millora del 100% per als jubilats actius anteriors no es realitza d’ofici, i ha d’efectuar-se a instàncies del propi treballador autònom mitjançant la sol·licitud del model oficial que l’Entitat Gestora ha establert a aquest efecte.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Procés legal per ser autònom i assalariat en el mateix sector

Ser treballador per compte aliena i a la vegada ser autònom en el mateix sector és possible, però requereix de cert procediment administratiu per fer-lo compatible.

Per a la Seguretat Social no hi ha cap inconvenient, n’hi hauria prou amb donar-se d’alta en el règim de pluriactivitat i facturar les feines realitzades per compte propi ja que no hi ha cap impediment des del punt de vista fiscal.

El problema és de tipus laboral ja que la persona treballadora és possible que hagi firmat en el seu contracte de treball una clàusula d’exclusivitat; si ha firmat un contracte que inclogui aquest tipus de clàusula, no podria treballar per compte propi en el mateix sector.

Cas que la persona hagués firmat una clàusula d’exclusivitat amb l’empresa podria lliurar-se de la mateixa anunciant-ho amb 30 dies d’antelació i renunciant a la compensació econòmica que pogués tenir per aquest concepte.

Ara bé, malgrat això o en els casos en què el contracte no hagi contemplat aquesta clàusula d’exclusivitat, hauria de tenir autorització de l’empresa per poder realitzar l’activitat com autònom en el mateix sector, donat que es podria considerar competència deslleial un dels motius principals d’acomiadament procedent.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligatorietat d’incorporació dels autònoms al sistema red

Des de la Tresoreria de la Seguretat Social s’està produint progressivament l’entrada en vigor de l’obligatorietat de la incorporació al Sistema RED de tots els règims de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i també com a mesura per a les notificacions telemàtiques; així, a partir de gener 2018, un cop s’hagi publicat l’Ordre Ministerial corresponent, s’estableix l’obligatorietat d’incorporació al Sistema RED del Règim d’Autònoms.

Amb la intenció d’anticipar-nos i esmorteir en la mesura del que sigui possible aquest procés, aconsellem als nostres clients que tinguin persones assalariades incloses en aquest col·lectiu avançar-nos mitjançant:

  • Assignació a la nostra autorització RED del número d’afiliació de la totalitat dels clients que estan donats d’alta al Règim d’Autònoms a través del certificat digital, (per exemple, ‘AC FNMT Usuarios’); el registre en “Cl@ve” i activació de la seva contrasenya; o l’aportació de la contrasenya del DNI electrònic (en aquest cas és necessari disposar d’un lector d’aquest tipus de targetes).

Donat que aquesta incorporació al Sistema RED implicarà obligatòriament la Notificació Telemàtica de la Seguretat Social, és molt important tenir informats correctament tant el número de telèfon mòbil com la direcció de correu electrònic per a la correcta recepció dels avisos de notificacions.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies