mercantil

Recull de les últimes novetats legislatives en matèries comptable i mercantil

Presentem a continuació un recull de recents disposicions normatives que afecten aspectes comptables i mercantils de les entitats.

Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, (BOE núm. 154 29 de juny) pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures

El Llibre Primer d’aquest RDL recull el nou règim jurídic de les modificacions estructurals de les societats mercantils, que deroga la Llei 3/2009, de 3 d’abril. Amb aquesta nova regulació es transposa la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, en relació amb les transformacions, fusions i escissions transfrontereres intracomunitàries, alhora que s’estén també a l’àmbit de les operacions internes algunes de les opcions de política legislativa adoptades respecte de les transfrontereres.

Aquest RDL també modifica l’article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (desenvolupat en un nou article 22 bis del seu reglament –Reial decret 887/2006, de 21 de juliol), per a aclarir la manera en la qual els beneficiaris han d’acreditar el requisit de compliment dels terminis de pagament a proveïdors establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

Reglament (UE) 2023/1803 de la Comissió, de 13 de setembre de 2023, pel qual s’adopten determinades normes internacionals de comptabilitat

De conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell (DOUE núm. 237 26 de setembre), el Reglament (CE) núm. 1126/2008 de la Comissió va adoptar en el seu moment les normes internacionals de comptabilitat i les interpretacions corresponents publicades o adoptades pel Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (CNIC) i ha estat modificat amb posterioritat en nombroses ocasions per a incloure les normes i les interpretacions corresponents publicades o adoptades pel CNIC i adoptades per la Comissió fins al 8 de setembre de 2022. Aquest nou reglament, que deroga el núm. 1126/2008, pretén simplificar la legislació de la Unió en matèria de normes internacionals de comptabilitat, recopilant totes les normes publicades actualitzades a la data. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Llei de Creació i Creixement d’Empreses, aspectes mercantils

El passat 29 de setembre de 2022, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, en vigor, amb caràcter general, a partir del 19 d’octubre de 2022.

En línies generals, la Llei -que neix fruit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i d’acord amb els Plans NextGeneration UE- té per objecte facilitar la creació de noves empreses i reduir les traves a què s’enfronten en el seu creixement.

La llei modifica la regulació existent per poder crear una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d’un euro i introdueix reformes per facilitar-ne i impulsar-ne la constitució de forma ràpida, àgil i telemàtica, a través del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’empreses. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Criteris objectius del Pla d’actuacions inspectores de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2022

De conformitat amb les competències legalment atribuïdes al Protectorat i a l’òrgan de supervisió de les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública s’ha publicat el Pla d’actuacions inspectores per a l’any 2022. Segons els criteris objectius aprovats, poden ser objecte d’expedient d’inspecció aquelles fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que s’identifiquin amb alguna de les circumstàncies següents: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

ÚLTIMA HORA: Nous formularis per al dipòsit de comptes anuals

El Butlletí Oficial de l’Estat del passat dilluns 26 de juliol publicava dues Ordres dels Ministeri de Justícia per la qual s’aprovaven els nous models a presentar al Registre Mercantil:

Tot i que els nous models han entrat en vigor des del dia següent a la seva publicació, els anteriors es podran seguir utilitzant per a la presentació dels comptes anuals dels exercicis iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2020 i, transitòriament, també en els casos en què l’aprovació dels comptes i el seu dipòsit al Registre Mercantil corresponent s’hagi efectuat amb anterioritat al 27 de juliol.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nova modificació dels terminis en relació amb l’acompliment de les obligacions legals per part de les associacions i les fundacions subjectes a la normativa de la Generalitat de Catalunya

Amb la finalització de l’estat d’alarma aprovada pel Decret 63/2020 de 18 de juny, i amb efectes a partir del dia 19 del mateix mes, queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la mateixa, tot i que segueixen vigents diverses mesures, com el manteniment d’una distància física interpersonal, que dificulten o impedeixen la concentració de nombres elevats de persones en un mateix espai.

Com a conseqüència, el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, regula en el seu article 10, el manteniment de forma temporal i extraordinària de diverses mesures  de facilitar el funcionament i el compliment de les obligacions legals per part de les associacions i les fundacions, així com també, de juntes de propietaris i en l’àmbit de cooperatives. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ampliació del termini per a la realització de sessions i adopció d’acords sense sessió dels òrgans de govern de les entitats jurídiques de Dret Privat

La disposició final quarta de Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, ha modificat els apartats 1 i 2 de l’article 40 de Reial Decret llei 8/2020, ampliant fins al 31 de desembre de 2020, de forma excepcional, la possibilitat de celebració de sessions dels òrgans de govern i d’administració de les persones jurídiques de Dret privat per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, així com l’adopció d’acords d’aquests òrgans mitjançant votació per escrit i sense sessió.

Cal destacar que aquesta ampliació no afecta les entitats jurídiques a associacions i fundacions que exerceixin les seves funcions majoritàriament a Catalunya, així com les altres persones jurídiques regulades pel Codi civil català (Llei 4/2008, de 24 d’abril, de el llibre Tercer del codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures de funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya

El Diari oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret Llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma per raó de la COVID-19, entre les que s’hi inclouen les que fan referència al funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya, mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

En la present nota en destaquem els aspectes principals.

  • Quant a l’habilitació de reunions dels òrgans de govern:
    • Encara que els seus estatuts no ho prevegin, els òrgans col·legiats de les entitats esportives es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot, entenent que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.
    • També, encara que els estatuts no ho prevegin, les juntes directives de les entitats esportives i les seves comissions delegades també poden adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
    • Només podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya d’acord amb el l’esmentat anteriorment, sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin el funcionament excepcional de l’entitat esportiva. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals que tinguin per objecte: a) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments. b) Aprovar el vot de censura. c) Establir quotes extraordinàries o derrames. d) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió. e) Dissoldre l’entitat esportiva.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per a la formulació i aprovació dels comptes anuals d’entitats jurídiques

El Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, ha modificat l’apartat 3 de l’article 40, del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, establint que l’obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social que incumbeix l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica i, quan sigui legalment exigible, l’informe de gestió i altres documents exigibles segons la legislació de societats, queda suspesa fins a l’1 de juny de 2020, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data (la redacció inicial estableix que el termini de suspensió abastaria fins a la data de finalització de l’estat d’alarma).

La norma manté la possibilitat de formular els comptes per part de l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica durant l’estat d’alarma i pot, igualment, realitzar la seva verificació comptable dins el termini de dos mesos des de la data de finalització de la pròrroga establerta per a la seva formulació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures complementàries per pal·liar els efectes de la COVID-19 en l’àmbit de les societats cooperatives catalanes

El DOGC de 21 de maig publica Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Resumim a continuació alguns aspectes que afecten a societats cooperatives descrits en el capítol III, on es dota de mecanismes i instruments que els permeti superar les restriccions derivades de les mesures d’emergència sanitària i puguin continuar un cop s’hagi aixecat l’estat d’alarma. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Rendició de comptes de les associacions d’utilitat pública d’àmbit estatal

El Butlletí Oficial de l’Estat del dissabte 9 de maig va publicar l’Ordre del Ministeri de l’Interior (INT/395/2020), de 8 de maig, per la qual amplia en quatre mesos a comptar des de la data de finalització de l’estat d’alarma el termini per a la presentació dels comptes anuals i la memòria d’activitats corresponents a l’exercici econòmic 2019 de les associacions, federacions, confederacions i unions d’associacions declarades d’utilitat pública inscrites al Registre Nacional d’Associacions.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies