Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020: la pujada de l’impost de successions

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020 – també conegut com a “llei d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat i que es preveu que sigui aprovat en breu, probablement a mitjans del mes de març.

El Projecte de llei inclou modificacions en vuit impostos ja existents i en crea un de nou en l’àmbit de la fiscalitat verda que gravarà la incidència sobre el medi ambient de les instal·lacions de producció, d’emmagatzematge, transformació i transport d’energia elèctrica, telefonia i telemàtica.

A grans trets, el projecte de llei preveu la reforma fiscal de determinats tributs cedits i propis:

  1. Tributs cedits: s’introdueixen canvis en l’IRPF i en l’impost sobre successions per augmentar els impostos i reduir les desgravacions als contribuents amb més capacitat econòmica. 
  2. Tributs propis:
  • Es crea l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient per lluitar contra l’emergència climàtica.
  • S’efectua una modificació tècnica en l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial.
  • En l’impost sobre grans establiments comercials, s’aclareix que els subjectes passius del tribut són els establiments de venda al detall i s’introdueix una ràtio de vehicles/dia i metres quadrats.
  • En l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’incrementen les tarifes, en línia amb altres ciutats europees que també l’apliquen, i es preveu la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui establir, mitjançant ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes dels establiments ubicats a la ciutat.
  • En l’impost sobre begudes ensucrades envasades s’actualitzen els tipus impositius del tribut.
  • En l’impost sobre els habitatges buits, es redueix la bonificació de l’impost que s’aplica als tenidors d’habitatges buits que destinen una part del seu estoc d’habitatges a lloguer assequible. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir el volum d’habitatges buits.

Un dels principals aspectes que es preveu introduir, fa referència a la modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions, modificació que, en cas de concretar-se en els termes actuals podria originar a partir de la seva entrada en vigor un increment significatiu en la tributació per aquest impost en determinades circumstàncies.

En concret, una de les mesures previstes és la introducció de coeficients multiplicadors per als hereus que pertanyen als Grups de Parentiu I o II (descendents, cònjuge, parella estable o ascendents) amb un patrimoni preexistent superior als 500.000 €, en què la tributació es veurà incrementada per una escala progressiva en funció del valor d’aquest patrimoni preexistent de l’hereu:

 “Article 58. Quota tributària. La quota tributària per l’ impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen a continuació, establerts en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup, segons el grau de parentiu assenyalat en l’article 2 anterior:

Actualment a la liquidació de l’Impost sobre Successions per part dels integrants dels grups de parentiu I i II s’aplica un coeficient de l’1,0000; amb la modificació que es preveu aprovar, la quota podrà veure’s incrementada fins a un 20% del que es pagaria en aquest moment.

Una altra modificació significativa que es preveu amb l’aprovació de la Llei serà la reducció en la bonificació de la quota íntegra de l’Impost, reducció que de forma especial afectarà a aquells hereus que es classifiquin dins del Grup II (descendents de vint-i-un anys o més, cònjuge, parella estable o descendents), que veuran com l’escala de reduccions actual que va del 99% al 20% de reducció passarà a ser del 60% al 0%.

Finalment, la darrera de les modificacions que es preveu introduir és la relativa a la pèrdua del dret a bonificació de la quota de l’Impost si s’opta per aplicar determinades reduccions, el que a la pràctica comportarà que calgui optar per aplicar la bonificació, amb les particularitats apuntades en el paràgraf anterior, o bé alguna de les reduccions previstes a la Llei, amb excepció de la reducció per habitatge habitual. Això farà incompatible, per exemple, l’aplicació de la reducció del 95% per transmissió d’empresa familiar i la bonificació de la quota de l’Impost.

En conseqüència, convé tenir molt present aquestes possibles modificacions que han de produir-se en breu a fi i efecte de planificar una futura successió i, si fos el cas, avançar-se a l’entrada en vigor de la reforma de l’Impost per tal de garantir la millor optimització tributària possible.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies