Sector públic

Les indemnitzacions de les despeses salarials dels subcontratictes en el marc de la suspensió dels contractes públics per la COVID19

L’Advocacia de l’Estat en el seu informe, de 23 de març de 2020, esmenta que entre les despeses salarials objecte d’indemnització com a conseqüència de la suspensió no s’inclouen les despeses salarials que els subcontractistes hagin abonat al seu personal, considerant que per “personal adscrit a 14 de març de 2020 a l’execució ordinària del contracte” s’ha d’entendre aquell que té una relació laboral directa amb el contractista. És possible una interpretació alternativa? (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

IX Congrés Nacional d’Auditoria del Sector Públic

“L’Administració Digital: un repte per a la gestió i l’auditoria del sector públic”

14,15 i 16 d’octubre de 2020

Assistència VIRTUAL

La Fundació FIASEP conjuntament amb la Fundació General de la Universitat de Salamanca organitzen el IX Congrés Nacional d’Auditoria del Sector Públic a celebrar els dies 14,15 i 16 d’octubre de 2020. Faura-Casas participa com a patrocinador! (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Es modifiquen de nou els terminis per formular i comunicar els comptes anuals de les persones jurídiques de dret públic de la Generalitat de Catalunya

El Decret Llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, modifica el contingut de l’article 7 del Decret Llei 20/2020, de 24 de març, pel que fa referència al termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels responsables de l’auditoria que quedava suspès durant el període en que es mantingués l’estat d’alarma, concretant que la suspensió abasta fins a l’1 de juny, en la línia del que ja es va fer en l’àmbit estatal. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Rendició de comptes de les entitats de dret públic pertanyent al sector públic estatal i les entitats col·laboradores amb la Seguretat Social

El Reial Decret llei 19/2020 modifica l’article 21.1 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

En concret, a l’apartat segon s’especifica que les entitats de dret públic pertanyents al sector públic estatal i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social han de procurar formular i rendir els comptes anuals de 2019 d’acord amb els terminis previstos a la normativa.

S’habilita a què quan amb motiu de la declaració d’estat d’alarma això no fos possible, i així fos acordat i comunicat pel comptedant a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, quedaran suspesos els terminis previstos a la normativa que resultés d’aplicació, des la declaració d’aquest estat, i es reprendrà el còmput quan desaparegui aquesta circumstància o ampliant-se el termini previst en un període equivalent al de la durada efectiva de l’estat d’alarma.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Convocatòria d’ajuts per a l’elaboració i execució de plans de reactivació socioeconòmica i de projectes de millora a l’ocupabilitat de treballadors per part dels ens locals

El passat 5 de maig va ser promulgat el l Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

En aquest sentit, s’articulen una sèrie de mesures que pretenen ajudar mitjançant l’elaboració i l’execució dels plans de reactivació socioeconòmica  per part dels ens locals, així com projectes de millora de l’ocupabilitat dels treballadors. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en l’àmbit de la contractació pública incloses en el Reial Decret llei 17/2020

El Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, recull algunes que afecten al sector públic; la més important és l’aixecament de la suspensió dels procediments de contractació pública, permetent la seva continuació i també l’inici de nous procediments de licitació.

També modifica l’article 34 de Reial Decret llei 8/2020, amb la intenció de completar i aclarir les mesures de suspensió i indemnització dels contractes en execució i matisa també el règim dels encàrrecs a mitjans propis personificats per part d’entitats públiques que no són poder adjudicador. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Represa en l’execució de determinats contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Mitjançant l’ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, que publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 6 de maig, s’acorden els criteris per reprendre l’execució de determinats contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

La situació de la crisi sanitària que ha ocasionat la COVID-19 ha evolucionat cap a la fase actual de relaxació progressiva del confinament, amb la conseqüent represa gradual de l’execució de les obres i de la prestació dels serveis presencials en edificis, instal·lacions i equipaments públics dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en relació amb la contractació de béns i serveis per part de determinades entitats públiques del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

La disposició addicional primera del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu preveu que l’Institut Català de Finances pugui fer ús, mentre es mantingui l’estat d’alarma, del mecanisme de contractació d’emergència que preveu la LCSP, en totes aquelles contractacions que resultin essencials per a la implantació, posada en marxa i manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades amb l’objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació de l’article 159.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic

La Disposició final tercera del Reial Decret llei 16/2020 introdueix una millora de caràcter tècnic a la redacció de la modificació que sobre l’article 159-4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es va aprovar amb el Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació.

En aquest enllaç podeu accedir als tres textos comparats.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Junta Consultiva de Contractació Publica de l’Estat: recordatori sobre la tramitació d’expedients d’emergència

Per tal de prevenir que es puguin produir situacions de mal ús o d’abús, de la figura jurídica de la contractació d’emergència, la Junta Consultiva de l’Estat (JCE) recorda la interpretació de les condicions sota les quals s’ha d’utilitzar la tramitació d’emergència i la forma en què aquesta ha de realitzar-se.

El corpus jurídic aprovat durant la vigència de l’estat d’alarma conté una inequívoca declaració sobre l’aplicació a tots els contractes públics (que tinguin per objecte atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front a la COVID-19 de l’anomenada tramitació d’emergència (procediment regulat a l’article 120 de la LCSP). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies