treballadors

Novetats en el règim especial de tributació de treballadors desplaçats

El passat 6 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 1008/2023, de 5 de desembre, pel qual es modificaven una sèrie d’aspectes recollits al Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (RD 439/2007, de 30 de març), entre els quals els articles 113 i següents relatius al règim especial aplicable a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol. L’aprovació de la Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (Llei 28/2022, de 21 de desembre) va suposar, a través del punt cinquè de la Disposició final tercera, la modificació de l’article 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, ampliant els escenaris en els quals, una persona física resident a Espanya a conseqüència d’un desplaçament al territori espanyol, podia tributar com a No Resident. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Projecte RD ampliació termini dades RETA

El Consell General de Graduats Socials d’Espanya anuncia que el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migració, José Luis Escrivá, ha presentat un projecte de Reial decret en el qual s’ha inclòs una disposició transitòria per la qual s’amplia el termini donat pel RD 504/22 per l’actualització de les dades a la Seguretat Social dels treballadors autònoms. Aquest termini es veurà ampliat fins al 31 de març del 2024.

Aquesta ampliació és fruit de les reiterades reivindicacions de professionals d’associacions i Col·legis professionals, realitzades a les direccions provincials de la Tresoreria.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Subrogació de treballadors en contractació pública

En l’àmbit de la contractació pública, la subrogació de treballadors després d’un canvi de contractista és un tema recurrent que ha generat múltiples pronunciaments per part dels Tribunals de Recursos Contractuals. Una qüestió que sovint es planteja en determinar el cost econòmic de la licitació és si aquest pot ser inferior al cost econòmic associat a la subrogació del personal.

En aquest sentit, destaquem la recent Resolució núm. 622/2023 (Recurs núm. 441/2023) del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) que ha tornat a posar de manifest la importància de comprendre les obligacions relacionades amb la subrogació i el paper dels plecs en aquest context.

En la seva resolució, el TACRC recalca que l’obligació de l’adjudicatari de subrogar-se en les relacions laborals vigents amb el contractista sortint no deriva del plec, sinó d’un conveni col·lectiu que afecta el sector d’activitat en qüestió. Això significa que l’òrgan de contractació no ha d’avaluar quins dels treballadors són estructurals o si les seves condicions salarials són excessives,  la seva responsabilitat es limita a publicitar la informació proporcionada per l’empresa que actualment presta el servei. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Actualització d’exempció en IRPF de despeses de locomoció

El passat 17 de juliol de 2023 es va publicar al BOE l’Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, per la qual es revisa l’import de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i es modifica l’import exempt de les despeses de locomoció.

Fins ara, les despeses de locomoció estaven regulades de la següent manera:

  • Despeses de locomoció: regla general

Considerant l’article 9 del Reglament de l’IRPF, queden exemptes d’impost les quantitats satisfetes per l’ocupador per compensar les despeses de locomoció del treballador, sempre que es compleixin determinats requisits:

  1. Quan el treballador es desplaci fora de la fàbrica, taller, oficina, per realitzar el seu treball en lloc diferent (no comprèn els desplaçaments del domicili al treball i del treball al domicili).
  2. Quan la quantitat satisfeta es trobi dins dels límits reglamentaris (l’excés sobre aquests límits estarà subjecte a imposició):
    • Quan l’empleat o treballador utilitzi mitjans de transport públic, l’import exempt d’impost serà l’import de les despeses justificades amb factura o document equivalent.
    • Per a altres casos, i aquí és on es produeix la modificació, l’import exempt d’impost serà de 0,26 € (anteriorment, 0,19 €) per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Whistleblowing – Llei per protegir els informants de conductes delictives

El 16 de febrer de 2023 el Congrés dels Diputats, va aprovar la denominada “Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i la lluita contra la corrupció” publicada en el BOE de 21 de febrer. Amb l’aprovació de la Llei s’incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019. La normativa entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al BOE. En la normativa s’incorporen els dos objectius clars de la Directiva europea: protegir als informants i establir les normes mínimes dels canals d’informació. A continuació identifiquem els principals aspectes de la normativa: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Noves mesures per a la contenció de preus i suport a ciutadans i empreses en resposta a l’evolució geopolítica, econòmica i social

Amb data 27 de desembre de 2022 el govern de l’estat va aprovar el Reial decret llei 20/2022, pel qual s’aprova un sisè paquet de mesures per tal de donar resposta a l’evolució de la situació política, econòmica i social derivada de la guerra d’Ucraïna i al context d’inflació actual.

D’una banda, les mesures aprovades tenen com a objectiu la contenció dels preus i, de l’altra, el suport als ciutadans i les empreses més afectades en cinc àmbits principals: energia, alimentació, transport, indústria amb consum intensiu de gas, estabilitat economicofinancera i escut social. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nou sistema de cotització al règim especial de treballadors autònoms (RETA) – Calendari d’Aplicació

El pròxim dia 1 de gener de 2023 entra en vigor el Reial Decret llei 13/2022, de 26 de juliol (i modificat pel Reial Decret llei 14/2022), pel qual es crea el nou sistema de cotització per als treballadors autònoms (el RETA), basat en un sistema de cotització d’acord amb el rendiment net i posant fi a la lliure elecció de la base de cotització, vigent fins ara per aquest col·lectiu.

Les principals novetats del nou sistema de cotització al RETA són:

  • Es creen unes taules de cotització en funció dels rendiments obtinguts en els exercicis 2023, 2024 i 2025, establint per a cada tram una base mínima i una màxima, dintre del que cada autònoma podrà optar.
  • L’autònom podrà canviar fins a 6 vegades l’any la seva base de cotització.
  • S’estableix una tarifa plana per al període 2023-2025 de 80 euros mensuals els 12 primers mesos d’alta, que es podrà prorrogar per 12 mesos més en as que el rendiment net anual sigui inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Les polítiques sobre l’ús de dispositius informàtics han de ser consensuades amb els representants dels treballadors

L’Audiència Nacional, Sala de lo Social estima parcialment la demanda interposada per la Federació de Sindicats FESIBAC CGT contra l’empresa TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A.U. i declara nul·la la comunicació donada als treballadors sobre l’ús del correu electrònic, internet i emmagatzematge d‘informació en els discs durs dels equips l’ús d’equips informàtics i correus corporatius al no haver participat la representació legal dels treballadors, com exigeix l’article 87 de la Llei Orgànica en matèria de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’empresa està obligada a posar a disposició del personal en teletreball un correu corporatiu com a mitjà necessari per al desenvolupament de la seva activitat

La COVID-19 va canviar per complet el dia a dia de tots i va instaurar la figura del teletreball en la majoria de sectors i professions. Després de dos anys de pandèmia, les restriccions sanitàries estan minvant i la vida està tornant a la normalitat més o menys semblant a la que existia abans de la pandèmia, amb la modalitat del teletreball en moltes empreses instaurat com a model híbrid. Davant aquesta modalitat de feina en poden derivar multitud de problemàtiques entorn de les obligacions que han de complir les empreses i els mitjans que han de proporcionar als seus treballadors. En aquesta línia, l’Audiència Nacional ha resolt a favor dels treballadors en la Sentència SAN 3073/2022, de 27 de juny de 2022, obligant a l’empresa a posar a disposició del personal en teletreball un correu corporatiu com a mitjà necessari per al desenvolupament de la seva activitat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obertura Registre Ajut Autònoms 2021

El proper dia 19 de febrer s’obrirà el nou registre perquè les persones treballadores autònomes s’inscriguin prèviament i puguin optar a la nova convocatòria d’ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19.

Com ja sabeu, l’ajut serà de 2.000€ per treballador autònom i el rebran tots aquelles persones que el sol·licitin i compleixin els requisits establerts.

Us recordem els requisits per accedir-hi:

   – Persones treballadores autònomes individuals o de fins a 5 treballadors contractats

   – Tenir una base imposable de l’IRPF del 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any

   – Tenir un rendiment net de l’any 2020 igual o inferior a 17.500 euros

El procediment per sol·licitar l’ajut serà mitjançant un registre a una nova base de dades de treballadors autònoms que s’obrirà a les 9.00 h del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 15.00 h de la tarda.

http://www.inigest.com/

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies