Tractament del premi de fidelitat a efectes de cotització al Règim General de la Seguretat Social i de Tributació en l’IRPF

L’apartat 2 de l’article 73 del XI Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics per a l’any 2019 estableix, per al personal docent d’aquests centres la percepció d’una paga compensatòria calculada de forma proporcional a la seva permanència en el sistema fins al 31 de desembre de 2018, com a compensació de la inaplicació del premi de fidelitat que regulava l’anterior conveni sectorial.

Els imports, criteris d’aplicació i terminis de pagament de l’esmentada paga compensatòria, venen regulats a la Disposició addicional cinquena i a l’Annex 7 del mateix conveni, i en els mateixos es preveu la possibilitat de realitzar-ne el pagament en el termini màxim de 5 anys, en alguns casos, i de 10 en d’altres, a partir del dia 1 de gener de 2019.

A l’hora de satisfer els imports derivats de la paga compensatòria per l’extinció del premi de fidelitat per al personal docent, seguidament s’analitza el tractament tant pel que es refereix a la seva cotització al Règim General de la Seguretat Social com de la tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

Cotització al Règim General de la Seguretat Social

El tractament a efectes de cotització, dels imports abonats en concepte de compensació del premi de fidelitat, serà l’establert a l’article 23.1.A del Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres drets de la Seguretat Social.

L’esmentat article estableix que la base de cotització per totes les contingències i situacions estarà constituïda per la remuneració total, qualsevol que sigui la seva forma o denominació, que, amb caràcter mensual, tingui dret a cobrar el treballador, i les percepcions de venciment superior al mensual, que es prorratejaran al llarg dels dotze mesos de l’any.

Així, en el cas de la compensació del premi de fidelitat, d’acord amb el que preveu la Disposició addicional cinquena del Conveni, es poden donar els supòsits següents:

  1. L’import de la paga compensatòria es liquida en un sol pagament.En aquest cas, l’import satisfet es prorratejarà en 12 mensualitats i incrementarà la base de cotització del mes en què s’hagi pagat i els onze anteriors.
  2. Liquidació de l’import de forma ajornada, efectuant un únic pagament anual. De la mateixa manera que s’ha indicat en el punt anterior, l’import satisfet anualment incrementarà, de forma prorratejada, la base de cotització mes en què s’ha satisfet l’anualitat i dels onze mesos anteriors.
  3. Pagament ajornat dividint l’import a satisfer en quotes mensuals durant el període d’ajornament. En aquest cas l’import satisfet mensualment incrementarà la base de cotització de cadascun dels períodes en què es percebin els imports, no essent per tant d’aplicació el procediment de cotització en els supòsits de percepcions superiors al mes.

Finalment cal recordar que, en tots els casos, a l’hora de determinar la base de cotització mensual caldrà tenir present el límit màxim vigent en cada moment.

Tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

D’acord amb l’establert a la Disposició Addicional Cinquena, les condicions en les que es podran percebre els imports corresponents a la compensació pel  premi de fidelitat regulat a l’article 73.2 del Conveni, són:

“3.1.1. Personal amb 2, 3, i 4 quinquennis: dins d’un període màxim de 10 anys.

La data d’inici de la liquidació de l’import i la seva periodificació i quantia seran les que l’empresa consideri més adient, amb les següents especificitats:

3.1.1.1. Si la quantitat comença a abonar-se a partir del cinquè any (2023), els imports s’hauran de liquidar a raó d’un mínim del 16% anual de la quantitat total, distribuïts dins de cada període anual com l’empresa consideri oportú.

3.1.1.2. A l’import que resti pendent de liquidar a l’inici del 9è any (2027) i a l’inici del 10è (2028) se li aplicarà un increment d’un 10% cada any, que s’afegirà a la quantitat a liquidar al treballador/a en aquells períodes anuals.

3.1.2. Personal amb 5 quinquennis o més: dins d’un període màxim de 5 anys, a raó d’un mínim del 20% de l’import total cada any. La quantitat resultant a liquidar pot ser distribuïda dins de cada període anual de la manera que l’empresa consideri adient.

3.1.3. Personal que, conforme al que preveu el tercer paràgraf de la disposició transitòria primera del X Conveni Col·lectiu, ha sortit del sistema per jubilació, incapacitat permanent o defunció entre els dies 14 d’abril de 2012 i 31 de desembre de 2018: De la mateixa manera que el personal indicat a l’apartat 3.1.2.”

Així doncs, cadascun dels centres concertats podran optar entre satisfer l’import de la paga compensatòria en un pagament únic, o bé fer-ho de forma fraccionada en un termini de màxim de 10 o 5 anys, segons el cas.

Pel que respecte a la tributació en l’IRPF, els imports percebuts s’hauran d’integrar en els ingressos per rendiments del treball de l’exercici en què s’han obtingut per tal de determinar la base imposable.

No obstant, tenint en compte que el dret a percebre la paga compensatòria correspon únicament al personal que acrediti un mínim de 10 anys en l’empresa (Punt 2.1 de la Disposició addicional cinquena), caldrà analitzar si és d’aplicació a l’import percebut la reducció del 30% establerta a l’article 18.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis de l’Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

La norma indicada estableix que s’aplicarà una reducció del 30% als rendiments que tinguin un període de generació superior a dos anys i pels que no s’hagi aplicat aquesta reducció en el termini dels cinc períodes impositius anteriors, sempre i quan s’imputin en un únic període impositiu. De manera que, en el cas de que l’import de la compensació del premi de fidelitat es percebi de forma fraccionada en més d’un any, no serà d’aplicació la reducció del 30% per irregularitat.

Així doncs:

  • En cas de què la paga compensatòria per l’extinció del premi de fidelitat del personal docent dels centres concertats se satisfaci en un pagament únic, a l’import percebut s’aplicarà una reducció del 30% a l’hora de determinar el rendiment net del treball a efectes de l’IRPF.
  • Si el pagament de la paga compensatòria es realitza de forma fraccionada no serà d’aplicació la reducció.

 

Ferran Julià, gerent de l’àrea Fiscal-Laboral
Tomàs Villarroya
, director de l’àrea Fiscal-Laboral
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies