Darreres novetats en l’àmbit tributari.

L’aprovació del Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre, pel que es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit i de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la que s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental han incorporat modificacions en l’àmbit tributari. Seguidament de forma resumida i agrupades per impostos, indiquem les novetats més destacables:

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 • Modificacions en el reglament de l’IVA per adaptar-lo a la supressió del reconeixement previ en les exempcions dels serveis de caràcter social o de determinats serveis realitzats per entitats a favor dels seus socis o associats (regulades a l’article 20.6, 8, 12, 13 i 14 de la LIVA, des de 1 de gener de 2013).
 • Modificació de la base imposable de l’Impost per crèdits incobrables i concurs del destinatari:
  • S’exigeix l’acreditació de la remissió de la factura rectificativa al destinatari com a nou requisit per poder modificar la Base Imposable.
  • Amb efectes des de l’1 de gener del 2014 les modificacions de les bases imposables, tant pel creditor com pel deutor, es realitzaran obligatòriament per mitjans electrònics.
  • En cas de concurs, les factures rectificatives s’hauran de remetre també a l’administrador concursal, s’elimina la obligació d’aportar la còpia de l’auto de concurs a l’AEAT en la comunicació de la BI i el destinatari o administrador concursal han de presentar la rectificació en el mateix termini que la declaració-liquidació corresponent al període en que s’haguessin rebut les factures rectificatives.
 • Per als supòsits d’inversió de subjecte passiu en operacions immobiliàries, s’estableixen determinades obligacions de comunicació per als empresaris/professionals que realitzin aquestes operacions i per als destinatari de les mateixes. La comunicació s’efectuarà amb caràcter previ o simultani a l’adquisició dels referits béns o serveis.
 • Règim especial del criteri de caixa (RECC) amb efectes de l’1 de gener del 2014:
  • S’estableixen els termes per la inclusió i exclusió al RECC a través de la declaració censal 036.
  • S’amplia la informació a subministrar als llibres registres per incorporar les referències a les dates de cobraments i pagaments i del mitjà emprat, pels subjectes acollits al RECC. Afecta per igual als destinataris d’aquestes operacions encara que no estiguin acollits al RECC.
  • S’introdueix entre els requisits obligatoris de les factures, la menció específica de “Règim especial del criteri de Caixa”, tant a la factura normal com a la simplificada.

  Situacions de declaració de concurs: Obligació de presentar dues declaracions-liquidacions, dividint el termini normal de declaració en dos terminis segons es tractin de fets imposables anteriors o posteriors a l’auto de declaració de concurs i la possibilitat de compensació entre les mateixes.Altres modificacions:

  • Simplificació del procediment per a l’exercici de l’opció per l’aplicació de la prorrata especial, permetent el seu exercici en la darrera declaració-liquidació de l’IVA corresponent a cada any natural coincidint amb la regularització de les deduccions practicades. Per a l’exercici 2013 l’opció podrà executar-se mitjançant presentació de declaració censal en el mes de desembre d’aquest mateix any.
  • L’exclusió de l’aplicació del règim d’estimació objectiva de l’IRPF suposa l’exclusió en el mateix any del règim simplificat de l’IVA.
  • Les autoliquidacions de l’IVA corresponents al mes de juliol, es presentaran fins el dia 20 d’agost enlloc de fins del 20 de setembre, com fins ara.
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS

  • Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2013, s’elimina la deduïbilitat de les correccions valoratives per deteriorament de participacions en el capital o fons propis d’entitats, així com de les rendes negatives generades per establiments permanents ubicats a l’estranger per evitar la doble deduïbilitat de les pèrdues.
  • Eliminació de l’excepció prevista en la normativa de l’Impost respecte al caràcter constant o creixent de la part de la quota que es correspongui amb la recuperació del cost del bé en les quotes d’arrendaments financers per a ésser considerades com a despesa de l’impost.
  • Pels períodes impositius iniciats a l’1 de gener de 2014, s’estableix la vigència indefinida de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, ampliant la base d’aquesta deducció, que inclou les còpies i les despeses de publicitat que vagin a càrrec del productor.
  • Es prorroga per al 2014 l’increment en els tipus impositius dels pagaments fraccionats calculats en base a l’article 45.3 de la TRLIS (càlculs en funció de la Base Imposable).
  • Es prorroga per al 2014 i 2015 les modificacions transitòries introduïdes en el càlcul dels pagaments fraccionats relatives al pagament mínim del 12% del resultat comptable per aquelles entitats amb una XN = 20m€, la limitació en l’aplicació de les quantitats pendents d’aplicar procedents de la llibertat de l’amortització, la limitació en la compensació de bases imposables negatives, la limitació de les deduccions en quota al 25% (enlloc del 35% en condicions generals) de la quota íntegra.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  • Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2013, no seran deduïbles les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent en els rendiments d’activitats econòmiques.
  • Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2014 es modifica els límits mínims per a declarar, mantenint-se l’excepció a l’obligació de declarar per aquells que obtinguin rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 € anuals, la referida excepció no serà d’aplicació respecte dels guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col•lectiva en les que la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

  • Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2014 es manté la no exigència de presentar una declaració corresponent a les rendes respecte de les que s’hagués practicat la retenció o efectuat l’ingrés a compte, però s’introdueix l’excepció a aquesta no obligació, quan es tracti de guanys patrimonials derivats del reemborsament de participacions en fons d’inversió regulats en la Llei d’Institucions d’Inversió Col•lectiva, quan la retenció practicada hagi resultat inferior a la quota tributària calculada conforme als articles 24 i 25 de l’IRNR.

  TRIBUTS LOCALS

  • Impost sobre Béns Immobles: es manté l’increment en l’IBI per als períodes impositius iniciats en els anys 2014 i 2015, similars a l’increment introduït per als exercicis 2012 i 2013.
  • Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana: s’habilita a les entitats locals a que mitjançant les seves ordenances fiscals puguin regular una bonificació de fins el 95% de la quota íntegra de l’IVTNU en les transmissions de terrenys o de drets reals, sobre els que es realitzin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o d’utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball que ho justifiquin.

  DECLARACIONS INFORMATIVES

  • S’introdueixen les següents modificacions en la Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones (Model 347) :
   • Nova obligació de presentar la declaració per les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal així com determinades entitats o establiments de caràcter social, amb determinades excepcions.
   • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran de subministrar informació no només de les operacions per les que emeten factura si no de totes aquelles per les que rebin factures i estiguin anotades en el Llibre Registre de factures rebudes.
   • Els subjectes passius acollits al RECC i els destinataris de les seves operacions, hauran d’incloure en la seva declaració anual de forma separada els imports meritats durant l’any natural conforme a la regla general de meritament i d’acord amb els criteris del RECC.
   • S’elimina el límit mínim excloent dels 3.005,06 € en les subvencions atorgades per les diferents Administracions Públiques a una mateixa persona o entitat, s’hauran de declarar totes independentment del seu import.
   • Obligació de subministrar el numero d’identificació fiscal als efectes de l’IVA atribuït als no residents per operar en Espanya, en el cas de que no disposin d’un NIF en el seu estat membre.
   • S’hauran d’identificar separadament les operacions en les que es realitza l’aplicació de la inversió del subjecte passiu en l’IVA, les que es vinculin al règim de dipòsit diferent del duaner i les que s’apliquin al RECC.
  • Manteniment de l’obligació, amb efectes des de l’1 de gener del 2014, de presentació de la Declaració Informativa d’operacions incloses en els llibres registre (Model 340), únicament per als subjectes passius de l’IVA acollits al Registre de Devolució Mensual (REDEME).
  Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies