Impost sobre la Renda de No Residents: Imputació de Rendes per immobles ubicats en territori espanyol

Abans del 31 de desembre de 2018, aquelles persones físiques que tinguin la consideració de no residents i que disposin d’immobles ubicats en territori espanyol, estaran obligades a la presentació de ladeclaració de l’Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent per la titularitat de l’immoble de l’any 2017, quan aquest no hagi estat objecte d’arrendament.

Per determinar la base imposable subjecte a tributació, s’aplicaran sobre el valor cadastral de l’immoble, els següents percentatges, sense que procedeixi la deducció de despesa alguna: Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Sol·licitud de prestacions per maternitat exemptes per als exercicis 2014 i 2015

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem de data 3 d’octubre de 2018 es declaren exemptes de tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions públiques per maternitat satisfetes per la Seguretat Social-INSS. Tot i que la sentència, de forma expressa, només preveia l’exempció de tributació en les prestacions de maternitat, el Ministeri d’Economia ha equiparat les prestacions de paternitat rebudes, quedant també exemptes de tributació. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Prestacions per maternitat exemptes i deducció addicional per maternitat

Prestacions per maternitat exemptes

El Tribunal Suprem, en data 3 d’octubre de 2018, ha dictat sentència on ha declarat exemptes de tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions públiques per maternitat satisfetes per la Seguretat Social-INSS.

D’acord amb el contingut de la referida Sentència, les prestacions per maternitat s’han d’entendre incloses dins els supòsits previstos a l’article 7.h) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l’IRPF com a rendes exemptes, i no com fins ara, on només s’entenien excloses de tributació les prestacions per maternitat satisfetes per les comunitats autònomes o entitats locals, com a conseqüència d’un error d’interpretació per part de l’Administració Tributària. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Renda 2017. Principals Deduccions Autonòmiques a Catalunya

El passat 4 d’abril, s’inicià la Campanya de la RENDA 2017 (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml). Les principals deduccions autonòmiques aplicables a aquells contribuents amb residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a la present Campanya són:

Naixement o adopció d’un fill
  • 150 euros per al naixement o adopció d’un fill durant el període impositiu en la declaració individual de cadascun dels progenitors.
  • 300 euros en el supòsit de declaració conjunta d’ambdós progenitors.

Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Principals novetats en la Campanya de la RENDA 2016

El passat 5 d’abril, s’inicià la Campanya de la RENDA 2016 http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml). A continuació enumerem algunes de les principals novetats i modificacions introduïdes per  la Campanya de la Renda 2016.

Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificació en la Taxa Turística

A partir del dia 1 d’abril de 2017, s’ha modificat el tipus de gravamen i quota de la taxa turística a Catalunya, d’acord amb les previsions establertes a la Llei 5/2017,  de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La condició de Gran Empresa a efectes tributaris

Les entitats que superin durant l’any natural 2016 la quantia de 6.010.121,04 euros de volum d’operacions, calculat d’acord amb el disposat a l’article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, adquiriran a efectes tributaris la condició de Gran empresa amb efectes 1 de gener de 2017. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Què cal tenir en compte abans d’acabar l’any? Principals comunicacions Censals a Hisenda

Abans que acabi l’any, i durant els mesos de novembre i desembre, és el moment de fer una valoració de les obligacions tributàries a les que estarà subjecte la nostra entitat a fi i efecte de valorar la conveniència de realitzar alguna acció davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que permeti optimitzar-ne la tributació.

Seguidament, es plantegen el terminis per realitzar les inscripcions, renúncies o comunicacions a règims especials dels diferents impostos de cara al proper any:

Captura

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària

El passat 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  (Article sobre aquesta llei en l’àmbit jurídic de Faura-Casas).

Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents, comunitats de veïns, etc…) a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Amb efectes 1 de gener de 2015, s’ha modificat el règim especial aplicable a les persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol que optin per tributar per l’Impost sobre la Renda de No Residents.

La principal novetat derivada de la nova regulació, és que la totalitat dels rendiments del treball obtinguts durant l’aplicació del règim especial s’entenen obtinguts en territori espanyol amb independència del país d’origen d’aquests. Per tant, els contribuents als que els sigui d’aplicació, hauran de tributar per la renda mundial respecte dels rendiments de treball obtinguts, quedant tot aquest rendiment, d’acord amb el que disposa l’Ordre HAP/2783/2015, sotmès a tributació a Espanya. D’altra banda es preveuen mecanismes per aplicar la deducció per doble imposició internacional. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies