Durant el mes de desembre i principis de gener de 2019, s’han publicat diverses normes aplicables a l’àmbit laboral i de seguretat social, no recollides en el RDL 28/2018 de 28 de desembre.

Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2019

Aquest Reial decret fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2019 a 30 euros/dia o 900 euros/mes.

Pels treballadors eventuals i temporers, el servei a una mateixa empresa no excedeixi de 120 dies, s’estableix una quantia de 42,62 euros per jornada legal en l’activitat, i per als empleats de la llar de 7,04 euros per hora efectivament treballada.

Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic

En aquest Reial decret llei 24/2018, i per donar compliment als acords amb les organitzacions sindicals en matèria retributiva assolits en el marc del II Acord per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, signat pel Govern d’Espanya i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, i CSIF, s’estableix incrementar en l’àmbit del sector públic, les quanties retributives en un 2,25% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018.

A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en el 2018 arribés o superés el 2,5%, s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altre 0,25% d’increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5% assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït cap a l’esmentat 2,5%, de manera que els increments globals resultants seran:

  • PIB igual a 2,1%: 2,30 %.
  • PIB igual a 2,2%: 2,35 %.
  • PIB igual a 2,3%: 2,40 %.
  • PIB igual a 2,4%: 2,45 %

Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia

Entre altres disposicions, aquesta norma afegeix un nou article 249 ter, dins d’una nova secció 4ª denominada «Artistes en espectacles públics», en el capítol XVII del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, RDL 8/2015, en la qual es recull que els artistes podran continuar inclosos en el règim general de la Seguretat Social durant els seus períodes d’inactivitat de forma voluntària. S’estableix les condicions de la baixa, així com les responsabilitats i condicions de la cotització en els períodes d’inactivitat.

Butlletí de NOTÍCIES XARXA 1/2019

COL·LABORACIÓ VOLUNTÀRIA DE LES EMPRESES EN LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL.

El número Dos de la Disposició Final Segona del RDL 28/2018 modifica l’article 102 de la Llei General de la Seguretat Social suprimint la lletra b) de l’apartat 1, i s’extingeix, per tant, la col·laboració voluntària que consistia a assumir directament el pagament, a càrrec de l’empresa, de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral.

Per tant les empreses que, a 31 de desembre de 2018, col·laborin amb la seguretat social assumint el pagament de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal, i com a conseqüència reduint-se la quota, cessaran aquesta col·laboració amb efectes de 31 de març de 2019, havent de procedir, en el termini dels 3 mesos següents al cessament, a efectuar la liquidació de les operacions relatives a la col·laboració.

El pagament del subsidi derivat dels processos d’incapacitat temporal derivats de malaltia comuna i accident no laboral que es trobin en curs a la data del cessament, seguirà corresponent a l’empresa col·laboradora fins a la data d’extinció de la incapacitat temporal sense que l’empresa pugui compensar-ho en les corresponents liquidacions de les cotitzacions a la Seguretat Social.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies