La nostra opinió

Nova eina de l’AEAT per determinar la localització dels serveis i lliurament de béns a efectes de l’IVA

Als efectes de l’Impost sobre el Valor Afegit, un dels articles que crea més confusions a l’hora de fer una interpretació correcta de la norma són els articles 69 i 70 de la Llei 37/1992 de l’IVA, que juntament amb les regulacions establertes a la Directiva Europea 2006/112/CE per harmonitzar la tributació dels estats membres, determinen la localització dels serveis i lliuraments de béns a efectes de l‘IVA. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Procediment obert simplificat i sumari a la nova Llei de Contractes del Sector Públic

Una de les novetats més destacables de la nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) és la creació de nous procediments de contractació. Aquests són el procediment obert simplificat i el procediment obert simplificat sumari.

L’objectiu del legislador és reduir els requisits del procediment obert ordinari i sorgeixen com alternativa al contracte menor (incorrectament aplicada) i el procediment negociat per raó de la quantia. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovat el model de declaració de l’impost sobre societats per a l’exercici 2017

El passat dimecres 2 de maig de 2018 es va publicar en el BOE, l’Ordre HFP/441/2018, en la que s’aprovava el nou model de declaració de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no residents amb Establiment Permanent i entitats amb règim d’atribució de rendes constituïdes en l’estranger amb presència en territori espanyol, per aquells períodes impositius iniciats entre l’1 de Gener i el 31 de desembre de 2017. Cal tenir en compte que aquesta ordre incorpora les principals novetats aprovades en el Real Decret – llei 3/2016 de 2 de desembre de 2016 amb efectes a aquells períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2017, i que en conseqüència hauran de confeccionar i presentar totes aquelles entitats obligades a presentar l’Impost abans del proper 25 de juliol (pels períodes impositius finalitzats a 31/12/2017). Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Possibilitat d’acumular el crèdit de formació a l’exercici o exercicis següents

El Reial decret 694/2017 de 3 juliol, va desenvolupar la Llei 30/2015 de 9 de setembre per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

En l’article 11 de l’esmentat Decret s’estableix que les empreses de menys de 50 treballadors podran comunicar a l’Administració Pública competent, durant el primer semestre de l’exercici en curs, la voluntat d’acumular el seu crèdit de formació amb el de l’exercici següent o els dos següents exercicis, de manera que el crèdit de formació no disposat en un exercici podrà aplicar-se en el següent o fins als dos següents, segons la voluntat manifestada per l’empresa. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Canvis d’última hora en el Reglament General de Protecció de Dades

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és potser la normativa europea que ha generat més polèmica i expectació en els darrers anys, tant per les implicacions que pot tenir per a moltes empreses, que hauran d’adaptar-se a un canvi radical en l’enfocament de la matèria, com per les pressions exercides per lobbys i empreses transnacionals ja des de la seva gestació a la capital europea. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Els contractes menors a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

El passat 20 d’abril, la comissió permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya aprovà la proposta d’informe 1/2018 en relació amb els límits a la contractació menor en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L’esmentada Llei, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP), que va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018, incorpora una regulació dels contractes menors amb diverses i substancials novetats respecte de les regulacions precedents. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Obligació de consignar el Valor Estadístic en les declaracions d’Intrastat

Amb la nova Ordre HPF/36/2018, de 18 gener, per la que s’estableixen disposicions relatives al Sistema Intrastat, des de l’1 de març, entre les dades que han de consignar tots els operadors que han de presentar declaració, estan el valor de la mercaderia i el valor estadístic: Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Incentiu econòmic per reducció de la sinistralitat

(RD 231/2017 i Ordre ESS/256/2018)

El dia 15 d’abril de 2018 es va iniciar el període de sol·licitud de l’incentiu a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral, l’anomenat “BONUS“. El termini de sol·licitud finalitza el dia 31 de maig de 2018. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats en els formularis dels Comptes Anuals per l’exercici 2017: Declaració d’identificació del titular real

L’aprovació el passat 20 de maig de 2015 per part del Parlament Europeu i el Consell de la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer pel blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, suposava pels estats membres de la UE l’obligació d’adequar les seves normatives i legislacions internes per tal de poder garantir que els propis estats eren capaços d’obtenir i conservar la informació sobre les titularitats reals en els seus Registres Centrals. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Renda 2017. Principals Deduccions Autonòmiques a Catalunya

El passat 4 d’abril, s’inicià la Campanya de la RENDA 2017 (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml). Les principals deduccions autonòmiques aplicables a aquells contribuents amb residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a la present Campanya són:

Naixement o adopció d’un fill
  • 150 euros per al naixement o adopció d’un fill durant el període impositiu en la declaració individual de cadascun dels progenitors.
  • 300 euros en el supòsit de declaració conjunta d’ambdós progenitors.

Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies