La nostra opinió

Seria d’utilitat per a l’usuari la inscripció de comptes anuals amb defectes al registre mercantil?

A hores d’ara, és de tots conegut que, dintre del mes següent a la seva aprovació, els administradors de les societats mercantils han de presentar per al seu dipòsit al Registre Mercantil, els comptes anuals aprovats. Donat que la data límit d’aprovació és el 30 de juny, sempre que l’exercici econòmic coincideixi amb l’any natural, la major part de les empreses esperen a la data límit per l’aprovació i, per tant, és a finals de juliol quan majoritàriament es realitza el dipòsit al Registre Mercantil.

És per aquest motiu que cada any en aquestes dates ens qüestionem els aspectes o punts forts i febles d’aquesta obligació que naix de la Reforma mercantil del 1989, d’adaptació de les Directives de la Comunitat Econòmica Europea. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El càlcul del pressupost base de licitació en la nova Llei de Contractes del Sector Públic

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha estimat parcialment, en la seva Resolució 632/2018, el Recurs presentat per una empresa licitadora contra el Plec de Clàusules Administratives Particulars per l’adjudicació d’un contracte de serveis, on el recurrent considera que els Plecs no van disgregar, tal com estableix l’article 100 i 101 de la LCSP, el pressupost base de licitació detallant el cost dels salaris de les persones empleades per a l’execució del contracte i que formen part del preu total del mateix, a partir del conveni laboral de referència. També considera l’empresa recurrent que pel càlcul del valor estimat del contracte no s’han tingut en compte els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, així com altres costos que es deriven  de l’execució material del servei o les despeses generals d’estructura i el benefici industrial. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Exempció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en els grups d’empreses

D’acord amb el que estableix l’article 82.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), estan exemptes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) les entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior al milió d’euros; ara bé, quan el subjecte passiu forma part d’un grup d’empreses, la xifra a considerar és la del conjunt d’entitats que l’integren. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per presentar la Declaració informativa d’Operacions Vinculades (Model Informatiu 232)

Als efectes de donar compliment amb la informació de les operacions vinculades, el proper mes de novembre finalitza el termini per presentar la Declaració Informativa d’Operacions Vinculades Model 232 de l’exercici 2017.  

Estaran obligats a presentar el Model 232 i complimentar la “Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades (art.13.4.RIS)”, els contribuents de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes en l’estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes previstos en l’article 18.2 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats, en resum serien els següents: Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Termini per presentar les declaracions models D4, D8 i 360

El proper 30 de setembre finalitza el termini per presentar les següents declaracions:

Model D4:  Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el seu capital i sucursals.
  • Presentaran Memòria anual D4 les societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 euros quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
  • També presentaran Memòria anual les societats espanyoles “holdings” o societats tenidores d’accions de societats espanyoles o estrangeres (ETVE), independentment de la seva xifra de capital social o fons propis quan la  participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.
  • Les sucursals a Espanya d’empreses estrangeres presentaran Memòria anual sigui quina sigui la xifra de capital o patrimoni.

Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Últimes disposicions en matèria d’ocupació i atur

Reial Decret 950/2018, de 27 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 625/2985, de 2 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per desocupació.

Aquest Reial decret modifica la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per desocupació.

En l’apartat quart de l’article 3, sobre durada de la prestació, s’estableix que, quan les cotitzacions acreditades es corresponguin amb treball a temps parcial, es computarà el període durant el qual el treballador hagi romàs en alta, amb independència que s’hagin treballat tots els dies laborals o només part d’aquests, i això, qualsevol que hagi estat la durada de la jornada. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats per a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública: determinació de les obligacions de transparència

El passat 17 de setembre de 2018, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, la qual estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública, sotmeses a legislació catalana, als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novetats sobre prevenció del blanqueig de capital

El passat 5 de setembre va entrar en vigor el Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de les directives europees relatives a matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de tercers països, que modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Començar pel principi en Protecció de Dades

Les autoritats de control sobre protecció de dades tenen la missió de fomentar el coneixement de les obligacions en la matèria i promoure’n el compliment. Per això, a partir de l’entrada en aplicació del nou règim legal de matriu europea el passat 25 de maig, tant l’Agencia Española de Protección de Datos com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ApdCAT) s’han afanyat a proporcionar les guies, instruccions i eines que han considerat més avinents per a les organitzacions obligades a través dels seus respectius portals d’internet. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Pressupostos Generals de l’Estat 2018

Al BOE de 4 de juliol, s’ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. La llei de PGE estableix les modificacions pressupostàries, beneficis fiscals, normes de gestió pressupostària, les despeses de personal del sector públic, pensions públiques, variacions en les cotitzacions a la Seguretat Social, operacions financeres (deute públic, avals i altres garanties), modificació de normes tributàries i normes econòmiques de relació de l’Estat amb la resta d’administracions. Així mateix, mitjançant disposicions addicionals i finals es regulen altres matèries. Continua

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies